Yatırım Teşvik Belgesi

yatirim tesvik

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi Sistemi Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin tebliğ hükümleri çerçevesinde belirtilen yatırımlar kapsamında girişimlerde bulunan firmaların, yine aynı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenmesi anlamına gelmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi sisteminin amaçları şunlardır;

 • Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması,
 • Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve ortayüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi,
 • En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması,
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
 • Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,
 • Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi.

Yatırım Teşvik Belgenizi almadan yatırıma başlamayın !

Teşvik Belgesinin doğru ve mevzuata uygun kullanılarak yatırımın tamamlanması, yatırım teşvik belgesi almaktan daha önemlidir.

Yatırım Teşvik Belgesi maddi bir destek sağlamaz. Vergi muafiyeti ve indirimleri ile yatırımınızın finansmanı kolaylaştırır.

Genel Teşvik Sistemi

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı ; ?

 • I. ve II. Bölgelerde 3 milyon TL,
 • III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 1 Milyon 500 bin TL’dir.

Bölgesel Teşvik Sistemi

 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari 1.500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.
 • İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler. İllerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır.
 • Desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. İller, SEGE 2011 çalışması esas alınarak 6 Bölgeye ayrılmıştır.
 • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bölgelere göre belirlenen illerde desteklenen her bir sektörü ve o illerde teşvik unsurlarını öğrenmek için interaktif teşvik haritamızı ziyaret ediniz.

E-Tuys İşlemleri ve Yetkilendirme

2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yeni yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatlar ile yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları şirket ve şubeler tarafından sanayi teknoloji bakanlığına yapılan bildirimler Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Yalnızca nitelikli elektronik sertifika sahibi olan ve yetkilendirme başvurusu talebi Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış kişiler E-TUYS aracılığıyla yatırım teşvik işlemlerini yürütmek üzere sisteme erişebilmektedir. Bu nedenle, yatırımcıların ilk etapta yetkilendirme işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Destek Unsurları

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Gümrük Vergisi muafiyeti

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurtdışından kullanılmış makine ve teçhizat ithal edilebilir.

Vergi İndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır.

Bu destek, stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanır.

Yatırıma katkı tutarı indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını ifade eder. Bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi  suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade  eder.

Bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının yüzde seksenini geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir.

Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır.

Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları ile 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır.

Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanmasıdır.

Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır.

Sigorta Primi Desteği Tablosu

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.2022-31.12.2022 Dönemi)
Normal Uygulama Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İndirilecek Tutar
Brüt Ücret 5.004,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 700,56  TL 700,56 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 50,04  TL
Gelir Vergisi Stopajı (A.G.İ) Dahil) 0 TL 0 TL
Damga Vergisi 0 TL
Kesintiler Toplamı 750,60  TL
Net Ücret 4.253,40 TL
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.2022-31.12.2022 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı ( %15,5) 775,62 TL 775,62 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı 100,08 TL
İŞVEREN YÜKÜ 5879,70 TL 4403,52 TL

 

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanmasıdır.
Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, sadece 6. Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

Sigorta Primi Desteği Tablosu

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.2022-31.12.2022 Dönemi)
Normal Uygulama Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İndirilecek Tutar
Brüt Ücret 5.004,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 700,56  TL 700,56 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 50,04  TL
Gelir Vergisi Stopajı (A.G.İ) Dahil) 0 TL 0 TL
Damga Vergisi 0 TL
Kesintiler Toplamı 750,60  TL
Net Ücret 4.253,40 TL
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.2022-31.12.2022 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı ( %15,5) 775,62 TL 775,62 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı 100,08 TL
İŞVEREN YÜKÜ 5879,70 TL 4403,52 TL

 

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi  stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle terkin edilmesidir.

Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

Sigorta Primi Desteği Tablosu

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.2022-31.12.2022 Dönemi)
Normal Uygulama Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İndirilecek Tutar
Brüt Ücret 5.004,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 700,56  TL 700,56 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 50,04  TL
Gelir Vergisi Stopajı (A.G.İ) Dahil) 0 TL 0 TL
Damga Vergisi 0 TL
Kesintiler Toplamı 750,60  TL
Net Ücret 4.253,40 TL
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.2022-31.12.2022 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı ( %15,5) 775,62 TL 775,62 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı 100,08 TL
İŞVEREN YÜKÜ 5879,70 TL 4403,52 TL

 

Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

2017-2019 yıllarında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir.

İletişim Kurun

 • +90 312 215 4 220
 • lore@lore.com.tr
E-Tuys Makina Doğrulama
E-Tuys YTB Sorgulama

Yatırım Teşvik Belgesi Mevzuatı

Yatırım Teşvik Belgesi Kararı ve Tebliği

Yatirimlarda Devlet Yardimlari Hakkinda Karar guncel

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulamasına İlişkin Tebliğ

Sıkça Sorulan Sorular

Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) nedir?

YTB, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.

Yatırım teşvik belgesi nakit destek sağlar mı?

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında nakit bir destek sağlamaz. Destek unsurları vergisel destekleri ve faiz desteğini kapsar.

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim?

Yatırım teşvik belgesine ilişkin müracaatlar, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilir.

Yalnızca nitelikli elektronik sertifika sahibi olan ve yetkilendirme başvurusu talebi Bakanlığımızca onaylanmış kişiler E-TUYS aracılığıyla yatırım teşvik işlemlerini yürütmek üzere sisteme erişebilmektedir. Bu nedenle, yatırımcıların ilk etapta yetkilendirme işlemini gerçekleştirmek üzere Bakanlığımıza gerekli belgeleri hazırlamak suretiyle müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi alabilir?

 • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Dernekler ve vakıflar,
 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Sabit yatırım tutarı hangi harcama kalemlerinden oluşur?

Sabit yatırım tutarı arazi-arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım (yardımcı makine ve teçhizatlar, ithalat ve gümrükleme giderleri, taşıma, sigorta ve montaj giderleri, etüt ve proje giderleri vb.) harcaması kalemlerinden oluşmaktadır.

Mevcut tesisim için teşviklerden faydalanabilir miyim?

Daha önce yapılmış mevcut yatırımlar için veya mevcut istihdam için yatırım teşviklerinden faydalanılamaz. Mevcut tesise ilave yatırım yapılacak olması ve bu yatırım için YTB alınması halinde yatırım teşviklerinden faydalanılabilir.

Yatırım projemiz için diğer bir Kamu Kuruluşundan destek almaktayız. Bu proje için Yatırım Teşvik Belgesi alabilir miyiz?

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, bu Karar kapsamında faiz desteği dışındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilirler.

Yatırımımızı teşvik belgesinde öngörülen sürede tamamlayamamamız halinde ek süre alınabilir mi?

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımların Belgede öngörülen sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi hâlinde, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat temin edebilir miyiz?

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılmış yerli makine ve teçhizat temin edilemez. Ancak, İthalat Rejimi Kararı uyarınca yayımlanan “Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ” hükümleri uyarınca ithali mümkün olan kullanılmış ithal makine ve teçhizat (karayolu nakil vasıtaları hariç) ile İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi uyarınca ithaline izin verilen kullanılmış ithal makine ve teçhizat teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilir.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında temin etmeyi düşündüğümüz makine ve teçhizatları finansal kiralama yoluyla almayı düşünüyoruz. Bu durumda teşviklerden yararlanabilir miyiz?

Teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın tamamının veya bir kısmının finansal kiralama yolu ile temini mümkündür. Ancak, finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizat toplam tutarının, her bir finansal kiralama şirketi için 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölgelerde asgari beşyüzbin Türk Lirası, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise asgari üçyüzbin Türk Lirası olması gerekir.

Bölgesel Teşvik Belgesi Uygulamalarında Sağlanan Destekler ve Süreleri

Bölgesel Teşvik Oranları
Destek Unsurları BÖLGELER
1.Bölge 2.Bölge 3.Bölge 4.Bölge 5.Bölge 6.Bölge
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
 

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı* (%) OSB ve EB Dışı 15 20 25 30 40 50
OSB ve EB İçi 20 25 30 40 50 55
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği OSB ve EB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl
OSB ve EB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl
Yatırım Yeri Tahsisi
Faiz Desteği İç Kredi

3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan
Döviz / Dövize Endeksli Kredi 1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği 10 yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 yıl

 

*İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2020 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;

 • Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,
 • Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri

 • Miktar Revizesi: İthal veya yerli makine listenize ihtiyacınıza uygun ilave makine artışı yada değişikliği talebinde bulunabilirsiniz.
 • Finansman Revizesi: Teşvik belgesinin sabit yatırım tutarında %50’nin üzerinde meydana gelecek artış veya azalışlarda teşvik belgesinin finansman revizesi yapılabilir.
 • Kredi Miktar Değişikliği: Belgede öngörülen İç/Dış/Döviz Kredisi oranlarındaki değişiklik talepleri için Finansman İhtiyacı değişikliği yapabilirsiniz.
 • Yatırım Konusu Değişikliği: Teşvik belgesinde öngörülen yatırım yerine farklı yatırım yapılması halindeki değişiklik talepleridir.
 • Şirket Adres ve Unvan Değişikliği: Yatırım yeri veya şirket unvan değişikliği halinde belge kullanımınızda ve kapanmasında problem yaşamamanız için zamanında değişiklik talebinizin yapılması gerekmektedir.
 • Yatırımların Nakli:Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımların, işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgarî beş yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunması gerekir. İzin alınmak ve yatırım konusunun taşınılacak bölgede desteklenecek konular arasında yer alması kaydıyla diğer bölgelere taşınılabilir. Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesi daha yüksek bölgelere veya ilgili yatırım konusunun desteklenmediği bölgelere taşınmalarda, fazladan yararlanılan destekler ilgili mevzuatı çerçevesinde geri alınır. İşletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıllık süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunan yatırımların diğer bölgelere taşınması serbesttir. Ancak bu durumda, varsa taşınma tarihinden itibaren bakiye yatırıma katkı tutarı için indirimli kurumlar vergisi veya gelir vergisi uygulaması yapılmaz. Beş yıllık süreyi doldurmuş ancak tamamlama vizesi yaptırılmamış yatırımlar için, taşınma öncesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edilerek tamamlama vizelerinin yaptırılması gerekmektedir. Bu tür yatırımlara taşınma sonrasında da yer değişikliği izni verilebilir. Ayrıca, genel teşvik sisteminden yararlanan yatırımların yer değişikliği talepleri, yatırım dönemi de dâhil olmak üzere değerlendirilerek proje bazında sonuçlandırılır.

Teşvik belgesi kapsamı ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerine ilişkin değişiklik talepleri için Bakanlığa müracaat edilir.

Ancak, ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde her bir makine ve teçhizat için belirtilen miktarın aşılmaması kaydıyla, listede belirtilen tutarın üzerinde veya altında kalan alımlarda liste tadilatı yapılmaksızın doğrudan işlem yapılabilir. (Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ Madde 16/2)

Lore Danışmanlık menfaatleriniz, sorumluluklarınız ve süreçler hakkında detaylı bilgiler vererek doğru karar vermenizi sağlar.

TEŞVİK BELGESİNİN SÜRESİ

Verilecek süre miktarı yasal bir defaya mahsus olmak üzere belge süresinin yarısı kadardır.

Belge Süresi:  Belgenin süresi belgenin içinde aşağıdaki formatta gibi yazılıdır.
Yatırıma Başlama Tarihi       : 01.01.2018
Yatırımın Bitiş Tarihi            : 01.01.2021

Yatırım Teşvik Belgelerinin süresi yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere 3 yıldır. Örnek tarihlere göre belge süresinin yarısı kadar ek süre alınabilir. Alınan süre ile belgenin süre sonu tarihi ise 01.06.2022 tarihi olacaktır. Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatına göre süre bir defa uzatılabilir. Tekrar süre yapılan süre müracaatları değerlendirilmez. 

Covid-19 (Korona Virüs) sebebiyle tamamlanamayan yatırımlardan, 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibariyle süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen talep edilmesi halinde iki yıla kadar ilave süre verilebilir.

(Yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, yatırımın büyüklüğü ve yatırım süresi ile uyumlu olarak
altyapının hazırlanması, inşaat yapma, akreditif açılması gibi harcamaların makul ölçülerde yapılması şarttır. Yatırım projesine ilişkin fizibilite yapmak, şirket kurmak ve arsa-arazi almak yatırıma başlama sayılmaz.Yatırım Teşvik Belgesi üzerinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının %10’unun gerçekleştirilmesi yatırıma başlandığının kabulü olarak değerlendirilir.)

Mücbir sebep veya fevkalade hallerde süre uzatma: Yatırım, yatırımcının aşağıda belirtilen mücbir sebepler ve mücbir sebep veya fevkalade hal durumları ile ilgili diğer mevzuat gereği başka bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gerekli izin ve ruhsat gibi diğer belgelerin temini veya kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamaları sonucu firmaların faaliyetlerini durdurmalarından veya yürütememelerinden kaynaklanan süre nedeniyle, yatırımın verilen ek süreler de dahil gerçekleştirilemediğinin tevsik edilerek talep edilmesi halinde Müsteşarlıkça proje bazında bir defaya mahsus ek süre verilebilir.

Mücbir sebepler: İspatlanmak ve ilgili makamlardan alınan raporlarla tevsik edilmek kaydıyla, yangın, sel, deprem, fırtına vb. gibi konular mücbir sebep olarak kabul edilmektedir.

1.  Tabii afetler ve yangın (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlükleri, itfaiye müdürlükleri veya ilgili diğer kurumlardan alınacak yazının sigorta hasar Ekspertiz raporu ile birlikte tevsiki),

2. Firmanın faaliyetinin kamu idarelerince durdurulması (firma faaliyetini durduran kamu kurumundan alınacak yazı ile tevsiki),

3. Grev ve lokavt (İl çalışma müdürlüklerinden alınacak yazı ile tevsiki),

4. Devletçe konulan yasaklar, savaş ve abluka hali,

5. Firmanın iflası ve şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü (mahkeme kararı ile tevsiki),

6. Yatırım konusu makine-teçhizatın, yatırımcı iradesi ve kusuru dışında bir sebeple elden çıktığının (çalınması gibi) resmi kurumlardan alınacak belge ile tevsik edilmesidir.

Teşvik belgesine konu yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülecek sürede gerçekleştirilmesi esastır.

Yatırım Teşvik Belgesi süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içinde, yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve EK-5’de belirtilen bilgi ve belgelerin E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yüklenmesi suretiyle Bakanlığa müracaat edilir.

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, yatırımların tamamlama ekspertizi için Kalkınma Ajanslarını, odaları veya yatırımın bulunduğu il valiliğini görevlendirebilir. Ayrıca, Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde, daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi işlemleri, EK-5’de yer alan bilgi ve belgelere ilave olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek tamamlama ekspertiz raporuna istinaden de yapılabilir. Ancak, Genel Müdürlük gerekli görülen hallerde yatırım yerinde tespit yapmaya yetkilidir.

YATIRIM TAMAMLAMA VİZESİ İÇİN İSTENECEK BELGELER

 • Makine ve teçhizat ile ilgili fatura veya gümrük beyanname fotokopileri,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair yazı aslı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı (Kamu kurum ve kuruluşlarında bu belge aranmaz),
 • Varsa teşvik belgesindeki özel şartların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler
 • Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere, talep edilmesi halinde aşağıdaki örneğe uygun olarak hazırlanan “Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu
  YMM EKSPERTİZ RAPORU ÖRNEĞİ YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPATMAMASI İÇİN

Kredi Kullanımı: Belge kapsamında belgenizi ibraz ederek faiz destekli kredi kullanıp kullanmadığınız hakkında bilgi vermenizi rica ederiz.

Faiz destekli kredi kullanılmış ise, hangi bankadan, kaç TL tutarında ve hangi cins kredi kullanıldığını belirten kredi tahsis yazsının alınması gerekmektedir.

Elektrik enerjisi üretimi yatırımlarında tamamlama vizesi işlemlerinde kullanılacak YMM Raporu için TIKLAYINIZ.

Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın belge kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın beş yılını doldurmadan devri, satışı, ihracı ve kiralanması Genel Müdürlüğün iznine  tabidir.

Tamamlama vizesi yapılmamış olan teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın satışının talep edilmesi durumunda Genel Müdürlükçe, yatırımcıdan teşvik belgesinin iptali halinde satışı yapılan makine ve teçhizata ait desteklerin kendileri tarafından ödeneceğine dair taahhütname alınır.

Teşvik belgesi kapsamı yatırımların bütün olarak satışı, tamamlama vizesinin yapılmış olması ve işletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıl faaliyette bulunulmuş  olması halinde serbesttir. Bu tür durumlarda devir işlemi  yapılmaz.

Yatırım Teşvik Belgesinin İptali

Teşvik Belgesi kapsamında yatırıma başlanmamış veya başlanmış olsa dahi belge kapsamında faydalanılan devlet desteklerinden yararlanılmamış olmak kaydıyla belgenin iptal edilmesi talep edilebilir.

Belgenin yatırımcının beyanına bağlı olarak iptal ettirilmesi halinde yatırımcının devlet desteklerinden yararlanılmamış olması kaydıyla hiçbir sorumluluğu kalmaz.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında istisnalardan faydalanılması durumunda yararlanılan destekler geri ödenerek belgeniz iptal edilir.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında istisnalardan faydalanılarak satın alma olmadıysa belge herhangi bir ceza ödemeden iptal edilebilir.

Yatırım Teşvik Belgesi kararı kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanan veya yararlanacak olan yatırım harcamaları için, yatırım teşvik kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kar payı desteği sağlanmaması kaydıyla bu karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanabilir. Bu imkan daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.

Yatırım Teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyini gösteren bölgesel harita ve il dağılımını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur.

İnteraktif Yatırım Teşvik Haritasına Hoş Geldiniz

Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili yapılmış en detaylı bilgilendirme haritası olan bu uygulamayı kullanarak yatırım yapmak istediğiniz bölgede, yatırım yapmak istediğiniz sektöre göre alacağınız destekleri öğrenebilirsiniz.

E-Tuys Yetkilendirme İşlemleri (Elektronik Teşvik Uygulama Sistemi)

Yatırım teşvik belgesi başvurularının ve bu belgelere yönelik revizyon ve süre alımı gibi taleplerinin değerlendirilmesinde başvurular Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığı ile değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Sizler adına işlemleri takip edecek kullanıcıların yetkilendirilmesi işlemlerin ilk aşamasıdır. 31 Mayıs 2018 tarih ve 30437 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği”  ile yatırımcı ve yatırımcı adına işlem yapacak kullanıcıların sisteme tanımlanması mümkün kılınmıştır.

Firmanız adına işlemlerinizi E-TUYS üzerinden gerçekleştirebilmemiz için aşağıda sıralanan belgeler ile yetkilendirme işlemlerinin yapılabilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edilmesi gerekmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi alacak firma dilerse birden fazla kişiyi E-Tuys sistemi üzerinden yetkilendirebilir.

Bu belgelerin nasıl hazırlanacağı aşağıda sıralanmıştır.

Dilekçe

E Tuys Yetkilendirme Müracaat Dilekçesi 2 Nüsha kaşeli ve imzalı olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Aşağıda sunulan örneği indirerek çıktısını alıp kaşe ve imza yapabilirsiniz.

Taahhütname

Yatırım teşvik belgesi müracaatı yapacak olan firmayı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak noterde düzenlenmiş aşağıda örneği yer alan taahhütnamenin aslı gerekmektedir.

E Tuys Yetkilendirme

Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış Kullanıcı Yetkilendirme Formu, Yetkilendirme Formunun birinci kısmı tarafınızca doldurulduktan sonra çıktı alınarak kaşelenerek imzalanmalıdır.

İmza Sirküleri

Firmanıza ait İmza sirkülerinin aslı veya noterden onaylatılmış aslı gibidir onaylı örneği gerekmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Sağlanan Diğer Destekler ve Muafiyetler

2464 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen yapı ve tesisler için imar mevzuatı gereğince belediyelerce alınması gereken imar ile ilgili harçlara ilişkin istisna getirilmiştir.

Söz konusu harçlar şunlardır:

 • Parselasyon harcı.
 • İfraz ve tevhit harcı.
 • Plan ve proje tasdik harcı.
 • Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı.
 • Yapı kullanma izni harcı.

 

Bu istisnadan faydalanabilmek için; Yapı ve tesislere ilişkin izin, karar veya işlemin Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin yapılacağı tarihten önce alınması veya yapılması, inşa edilecek yapı ve tesislere ilişkin izin, karar veya işlem aşamasında Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin ilgili belediyeye verilmesi gerekmektedir.

6728 sayılı Kanunun 29/c-10 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümüne 42 nci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki yeni fıkralar eklenmiştir. Buna göre:

43 numaralı fıkra kapsamında;

 • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak Yatırım Teşvik Belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kağıtlara
 • Münhasıran yatırım döneminde Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kağıtlara,
 • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kağıtlara,
 • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kağıtlara,

 

damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

6728 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile 1319 sayılı Kanunun “Geçici muaflıklar” başlıklı 5 inci maddesinin (f) fıkrasından sonra gelmek üzere;

g) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.” fıkrası eklenmiştir.

6728 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi ile 1319 sayılı Kanunun “Geçici muaflıklar” başlıklı 15 inci maddesinin (d) fıkrasından sonra gelmek üzere;

e) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen araziler Yatırım Teşvik Belgesi süresince.” fıkrası eklenmiştir.

Söz konusu düzenlemelerin yürürlük tarihi 1/1/2017 olarak belirlenmiştir.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar için geçici emlak vergisi muafiyeti uygulaması

Yapılan düzenleme ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecektir. Söz konusu muafiyet, bina inşaatının sona ermesini takip eden bütçe yılından itibaren başlayacak olup binanın kısmen kullanılmaya başlanılması halinde ise muafiyet kısmen kullanılmaya başlanılan kısımlar için uygulanacaktır.

Geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilmek için; Bina inşaatının Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin yapılacağı tarihten önce sona ermiş olması,  Yeni inşa edilen binaya ilişkin olarak 1319 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereği verilecek olan emlak vergisi (bina) bildirimiyle birlikte Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin de ilgili belediyeye verilmesi, gerekmektedir.

Ancak, Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin ilgili belediyeye emlak vergisi (bina) bildirimi ile birlikte verilmemiş olması, geçmiş yıllara ilişkin olarak geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilme hakkını düşürmeyecektir.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 1/1/2017 tarihinden sonra alınan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecektir. Bu muafiyetin uygulanmasında, yeni inşa edilen binalara ilişkin ilgili belediyeye verilecek olan emlak vergisi (bina) bildirimiyle birlikte Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin de verilmiş olması gerekmekte olup binalar geçici emlak vergisi muafiyetinden inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile faydalanabilecektir.

I.TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR

 

A.TARIM VE TARIMSAL SANAYİ

1 – (Değişik:RG-9/5/2014-28995) (Değişik:RG-5/3/2015-29286) Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, münhasıran kristal fruktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç).

2 – Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek).

3 – Küp şeker.

4 – 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları.

5 – Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç).

6 – Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları.

7 – 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.

8 – (G-21/8/2020-31220) Tütün ürünleri imalatı.

B.İMALAT, ENERJİ VE MADENCİLİK YATIRIMLARI

1 – Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.

2 – (Değişik:RG-22/6/2018-30456) Kütlü pamuk işleme yatırımları (Iğdır ilinde gerçekleştirilecek asgari 30.000 ton/yıl kapasiteli kütlü pamuk işleme yatırımları hariç).

3 – (Değişik: RG-28/02/2019-30700) İplik (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil üretimine yönelik yatırımlar hariç) konusunda modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.

4 – (Değişik:RG-15/2/2013-28560) (Değişik:RG-8/4/2015-29320) Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları (19/6/2012 tarihinden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisansı alınmış olan komple yeni ve tevsi yatırımlar ile özgül yakıt tüketimini asgari %15 oranında azaltmaya yönelik modernizasyon cinslerindeki yatırımlar hariç).

5 – Rödovans sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek madencilik yatırımları (Kamu kurum ve kuruluşları veya bunların doğrudan iştirakleri ile yapılan anlaşmalara istinaden kamuya ait maden sahalarında yapılan madencilik yatırımları bu kapsamda değerlendirilmez).

6 – (Mülga: RG-30/5/2013-28662)

7 – Ek-5’de yer alan demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar (Ancak, bu üretim konularında aşağıdaki kriterleri birlikte sağlayan işletmeler sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir.
a) Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri toplamının %25 veya daha fazla olmaması.
b) Başka bir işletmenin sermayesinin %25 veya daha fazlasına sahip olmaması.
c) Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olması.
ç) Yıllık net satış hasılatı 50 milyon Avro veya mali bilançosu değeri 43 milyon Avro karşılığı Türk Lirasını aşmaması.
Bu kriterler, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden düzenlenen belgelere de uygulanabilir).

8 – Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar (Ancak, söz konusu modernizasyon yatırımları ile 7 nci maddede belirtilen kriterleri birlikte sağlayan işletmelerin sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik yatırımları sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir).

9 – (Ek:RG-21/8/2020-31220) Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar.

10 – (Ek:RG-21/8/2020-31220) Doğal asfalt, bitüm, petrol bitümü, mineral katran veya zift esaslı, bitümlü karışımlar üretimine yönelik yatırımlar.

C.  HİZMETLER SEKTÖRÜ

1 – (Değişik:RG-13/10/2012-28440)   (Değişik:RG-22/6/2018-30456)   (Değişik:RG-22/6/2018-30456) Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim i le hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları dışında kalan eğitim yatırımları.

2 – (Değişik:RG-13/10/2012-28440) Poliklinik, muayenehane ve müşterek muayenehane yatırımları.

3 – Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri dışında kalan turizm konaklama tesisleri.

4 – Ülke genelinde yayım yapan günlük gazete basım hizmetleri, televizyon/radyo yayıncılığı ve baskı, basım, matbaa ve ambalaj yatırımları dışındaki basın ve yayın yatırımları.

5 – Sinema salonu yatırımları.

6 – Müteahhitlik hizmetleri ve konut üretimine yönelik yatırımlar.

7 – Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları (Belediyelerin yapacakları yatırımlar hariç).

8 – Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dâhil toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar.

9 – Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları.

10 – Petrol ürünleri (LPG dâhil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları.

11 – Karayolları dinlenme tesisi yatırımları, mola noktaları.

12 – (Değişik:RG-28/4/2018-30405) Lokanta, kafeterya, eğlence  yeri,  günübirlik  tesis (Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırım belgeli günübirlik tesisler hariç), termal  kür  tesisi ve yüzme havuzu yatırımları.

13 – Yat ithali yatırımları.

14 – Taşıt kiralama yatırımları.

15 – Halı yıkama yatırımları.

16 – Gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (Yazılım, AR-GE faaliyetleri, veri tabanı faaliyetleri, veri işleme, teknik test ve analiz faaliyetleri, ambalajlama faaliyetleri ile gösteri, sergi ve kongre faaliyetleri hariç).

17 – Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların yatırımları.

18 – Kapalı alanı 500 m2’nin altında olan soğuk hava deposu yatırımları.

19 – Komple yeni ve tevsi niteliğindeki tersane yatırımları.

II-  TEŞVİKİ  BELİRLİ  ŞARTLARA  BAĞLI  YATIRIM KONULARI

 

A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ

1 – Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş.

2 – Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş.

3 – Damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari 150 büyükbaş/dönem.

4 – Kanatlı entegre yatırımlarında 100.000 adet/dönem.

5 – Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dâhil) 000 küçükbaş/dönem şartı aranır.

B.    İMALAT SANAYİ

1 – (Mülga: RG-22/6/2018-30456)

2 – Hazır beton yatırımlarında asgari 100 m3/saat ve üzerindeki komple yeni yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenebilir.

C.  HİZMETLER SEKTÖRÜ

1 – (Değişik: RG-28/02/2019-30700) Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 10.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi kaydıyla, teşvik belgesi düzenlenebilir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dâhil edilmez.

2 – Boru hattıyla taşımacılık, petrol ve doğalgaz ürünleri, dolum ve depolama tesisi yatırımlarında dağıtım araçları ve tüpler hariç olmak üzere, sadece sabit tesise yönelik harcamalar için teşvik belgesi düzenlenebilir.

3 – Kültür yatırımları için, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak kültür belgesine istinaden teşvik belgesi düzenlenebilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.

4 – Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak turizm belgesini haiz eğlence merkezi ve temalı tesis gibi konaklama içermeyen turizm yatırımları teşvik belgesine bağlanabilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.

5 – Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak Kültür veya Turizm Belgesini haiz fuar, kongre, sergi ve gösteri merkezi yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir.   Fuar ve sergi   merkezlerinde,otopark hariç asgari kapalı alanın 5000 m2, kongre merkezlerinde asgari koltuk sayısının 1000, gösteri merkezlerinde ise asgari koltuk sayısının 2500 olması şartı aranır.

6 – Spor tesisi yatırımlarında asgari 10 milyon TL sabit yatırım şartı aranır.

7 – Havaalanı yer hizmeti yatırımlarında teşvik belgesi kapsamına trafiğe çıkmayan ve sadece apronda kullanılan motorlu taşıtlar dâhil Binek otomobilleri proje kapsamına dâhil edilmez.

8 – Havayolu işletmeciliği ve kargo taşımacılığı yatırımlarında temin edilecek uçaklarda birim başına asgari kapasitenin 50 koltuk, kargo uçaklarında ise asgari kargo kapasitesinin 30.000 kg olması şartı aranır. Faaliyet konusu bizatihi havayolu işletmeciliği ve/veya kargo taşımacılığı olan yatırımlar dışında genel amaçlı ve hava taksi işletmeciliği amaçlı yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenmez.

9 – Uydu, telsiz, kablo vb. iletişim ortamlarından gelen haberleşme, radyo, televizyon ve veri sinyallerini birleştirip tek bir paket halinde nihai tüketiciye iletimini sağlayan hizmet yatırımlarında nihai hizmeti alanlar tarafından kullanılan yatırım malları destek unsurlarından faydalandırılmaz.

10 – Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, birlik, kooperatif vb. kuruluşların görev alanlarına yönelik olarak yapacakları yatırımlar proje bazında değerlendirilerek teşvik belgesi düzenlenebilir.

11 – Sadece vinç hizmetlerine yönelik yatırımlarda her bir vinç için asgari 100 ton kaldırma kapasitesi aranır. 500 ton kaldırma kapasitesinin altında kullanılmış vinç ithaline izin

12 – Çamaşır yıkama ve kurutma yatırımlarında asgari 2 milyon TL sabit yatırım şartı aranır.

13 – Yat inşa yatırımlarında teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yat boyunun asgari 24 metre olması şartı aranır.

Bilindiği üzere, Bakanlığımız bünyesinde, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 409/A maddesine istinaden Döner Sermaye İşletmesi kurulmuş olup, Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 03.09.2021 tarihli 31587 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkûr Yönetmeliğin “Gelirlerden alınacak paylar” başlıklı 28 inci maddesi ile “Fiyat tespiti” başlıklı 29 uncu maddesi hükümlerine istinaden, Bakanlık Makamının Olurları ile işletmenin 2022 yılında döner sermaye kapsamında verilecek hizmetler ve hizmet bedelleri 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur.

Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüzce aşağıda yürütülen hizmetler ile ilgili ücretler Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi hesaplarına yatırılacaktır.

Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemindeki (E-TUYS) belgeler için ödeme işlemleri sadece E-TUYS üzerinden gerçekleştirilecektir. Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sisteminde (E-TUYS) ödemenin nasıl yapılacağına ilişkin görsellere, E-TUYS uygulamasında yer alan Kullanım Kılavuzu’ndan ulaşabilirsiniz.

Kâğıt ortamında düzenlenen belgelerin her bir revize işlemi için yapılacak ödemelerde ise https://kolaytahsilat.sanayi.gov.tr/payment-system/to-pay-external bağlantı adresinden ödeme yapıldıktan sonra ilgili ödeme belgeleri yatırımcı tarafından çıktısı alınarak fiziki olarak gönderilen müracaat dosyasına eklenecektir.

TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 MALİ YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

Sıra NoGelir TürüHizmet AdıÖlçü Birimi 2022 Birim Fiyat TL Açıklama
69BelgelendirmeYatırım Teşvik Belgesi Düzenlenmesi (Yatırım Tutarı 5 Milyon TL’ye Kadar)Adet2.0002012/3305 sayılı karar uyarınca yatırım destek unsurlarından yararlanabilmelerini teminen yatırımcılara yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi
70Belgelendirme Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenmesi (Yatırım Tutarı 5-25 Milyon TL’ye arası) Adet5.0002012/3305 sayılı karar uyarınca yatırım destek unsurlarından yararlanabilmelerini teminen yatırımcılara yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi
71Belgelendirme Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenmesi (Yatırım Tutarı 25 Milyon TL üzeri olanlar) Adet10.0002012/3305 sayılı karar uyarınca yatırım destek unsurlarından yararlanabilmelerini teminen yatırımcılara yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi
72Belgelendirme Yatırım Teşvik Belgesi Revizesi İşlemleriAdet500Düzenlenen yatırım teşvik belgesinin üzerinde yer alan sabit yatırım tutarı, destek unsuru, finansal kiralama izni vb. bilgilerin değişikliklerini, ithal ve yerli makine teçhizat listeleri güncellenmelerini ve belge zayi başvurunu içeren revize başvuruları, (her bir revize kalemi için ayrı ücret yatırılması gerekmektedir.
 1. Bu listedeki hizmetlere ilişkin ücretlere % 18 KDV dahildir.
 2. Bu listedeki hizmetlere ilişkin ücretler peşin alınır. Gerçek veya tüzel kişilik tarafından yatırılan ücretler işlem yapıldıktan sonra iade edilmez.
 3. Yukarıda belirtilen hizmetlerle ilgili başvuru esnasında alınan ücret, başvuru yapılan yılın birim fiyatı üzerinden tahsil edilir. Hizmet sonraki yılda tamamlanmış olsa bile yıl içi fiyat farkı uygulanmaz. Ancak başvuru için ayrı, düzenlenecek belge için ayrı ücret alınacağı durumlarda; belge için belgenin onaylandığı tarihteki birim fiyat uygulanır. Bu listedeki hizmetlere ilişkin ücretler peşin alınır. Gerçek veya tüzel kişilik tarafından yatırılan ücretler işlem yapıldıktan sonra iade edilmez.
 4. Yukarıda belirtilen hizmetlerle ilgili yapılan müracaat sonrasında işlem yapılması, başvurunun olumsuz sonuçlandırılması, eksik belgenin süresi içerisinde tamamlanamaması, işlem yapılmış başvurunun gerçek veya tüzel kişilik tarafından geri çekilmesi halinde işlem ücretleri geri iade edilmez, sonraki başvurular ve diğer işlemler için kullanılamaz.
 5. Birim fiyat listesinde belirlenen tüm hizmetlerden müracaat sırasında alınan bedeller, sertifika ve/veya belgelerin tanzim edilmesinin uygun görülmemesi durumunda da hizmetin gerçekleşmesi nedeniyle iade edilmez.
 6. Belgenin zayi olması halinde yeni belge düzenlenmesinde belge bedelinin tam ücreti alınır.
 7. Belge müracaat dosyasında eksik evrak olması durumunda tekrar ücret yatırmadan eksik evrakların tamamlanması için ek süre 30 gün olarak belirlenmiştir.