Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İthalat İzinleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İthalat & İhracat İzinleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın faaliyetlerinin bir bölümü de ithal edilen maddelerin, kimyasalların,atıkların çevreye ve insan sağlığına olan etkilerinin uygunluğunu denetlemekten oluşmaktadır. Söz konusu maddeleri ithal etmek isteyen firmalar öncesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin almalıdır. Alınacak bu izinler ithal edilen maddenin türüne ve kullanım amacına göre farklılık göstermektedir. İzinlerle ilgili açıklamalara aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz.

Lore Danışmanlık uzman kadrosu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ithalat ve ihracat izinlerinde deneyimlerini sizlerle yardımcı olmaya hazırdır. Ücretsiz bilgi almak için lütfen bizi aramaktan çekinmeyiniz.

İthal edilmek istenen pil, akümülatör, bataryalar için Çevre Uyum Belgesi alınması gerekmektedir. Çevre Uyum Belgesi almak isteyen firmalar öncelikli olarak Atık Yönetim Planına dahil olmalıdır. Atık Yönetim Planı, ithalatçı firmalar adına bu faaliyeti yürüten ve Bakanlık tarafından onaylanmış dernekler tarafından hazırlanır. Çevre Uyum Belgesi işlemlerine başlamadan önce dernek üyelik işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Aksi halde Çevre Uyum Belgesi düzenlenmez. Ürünün türüne göre, dernek üyeliği için istenen belgeler, süre ve dernek tarafından talep edilen ücret farklılık gösterebilmektedir. Dernek üyelik sürecini firmanız adına yürütmek Lore Danışmanlık hizmetleri arasındadır.

Dernek üyelik işlemi tamamlandıktan sonra Tareks üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Çevre Uyum Belgesi başvurusu yapılır ve belge onaylandıktan sonra ithalat işlemlerine geçilir.

İthalatında Çevre Uyum Belgesi aranan ürünlerin listesi aşağıdadır.

GTİP MADDE İSMİ
8506.10.11.00.00 Silindirik piller
8506.10.18.00.00 Diğerleri
8506.10.91.00.00 Silindirik piller
8506.10.98.00.00 Diğerleri
8506.30.00.00.00 Civa oksitli olanlar
8506.40.00.00.00 Gümüş oksitli olanlar
8506.50.10.00.00 Silindirik piller
8506.50.30.00.00 Düğme piller
8506.50.90.00.00 Diğerleri
8506.60.00.00.00 Çinko-hava reaksiyonlu piller
8506.80.05.00.00 Voltajı 5,5 V. veya daha fazla fakat 6,5 V.’u geçmeyen kuru çinko-karbonlu piller
8506.80.80.00.00 Diğerleri
8507.10.20.00.11 Ağırlığı 5 kg.ı geçmeyenler
8507.10.20.00.12 Ağırlığı 5 kg.ı geçenler
8507.10.80.00.11 Ağırlığı 5 kg.ı geçmeyenler
8507.10.80.00.12 Ağırlığı 5 kg.ı geçenler
8507.20.20.00.11 Traksiyoner akümülatörler
8507.20.20.00.19 Diğerleri
8507.20.80.00.00 Diğerleri
8507.30.20.00.00 Sızdırmaz olanlar
8507.30.80.00.00 Diğerleri
8507.40.00.00.00 Nikel-demirli akümülatörler
8507.50.00.00.00 Nikel-metal hidrürlü akümülatörler
8507.60.00.00.00 Lityum iyonlu akümülatörler
8507.80.00.00.00 Diğer akümülatörler

Kömür, linyit, antrasit, kalsine edilmiş petrol koku gibi kat maden yakıtlarının ithalatı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan  Katı Yakıt İthalatçı Kayıt Belgesi ve Uygunluk Belgesi alınması gerekmektedir. alınması gerekmektedir. Söz konusu belge alınmadan ürünler için Uygunluk Belgesi düzenlenmez.

Katı Yakıt İthalatçı Kayıt Belgesi olmadan Uygunluk Belgesi alınamaz. Bu belgenin geçerlilik süresi alındığı yılın son gününe kadardır. 2019 yılı itibariyle ödenecek harç ücreti 25.900  Türk Lirasıdır.  Katı Yakıtların Kontörlü Tebliğine göre katı yakıtlar ısınma amaçlı katı yakıt  ve sanayi amaçlı katı yakıt olmak üzere iki ana grupta toplanır. İthal edilecek katı yakıtın teknik değerleri yönetmelikte belirtilen koşullara uygun olmalıdır.

Bakanlıktan ithalatçı kayıt belgesi aldıktan sonra ürünün geldiği gümrük idaresinin bulunduğu il Çevre Şehircilik Müdürlüğü’nden uygunluk belgesi alınarak ithalat gerçekleştirilir

Önemli: 2701.11.00.00.00 GTİP’li antrasitlerin filtasyon amaçlı ithalatı yapılacak ise Uygunluk Belgesi düzenlenmesine gerek yoktur. Fakat bu firmalar yine de Katı Yakıt İthalatçı Kayıt Belgesi’ni almak zorundadırlar.

İthalatı Kontrole Tabi Katı Yakıt Listesi

GTİP MADDE İSMİ
2701.11.00.00.00 Antrasit
2701.12.10.00.00 Kokluk bitümenli taşkömürü
2701.12.90.00.00 Diğer bitümenli taşkömürleri
2701.19.00.00.00 Diğer taşkömürleri
2701.20.00.00.11 Taşkömüründen elde edilen briketler
2701.20.00.00.12 Taşkömüründen elde edilen topaklar
2701.20.00.00.19 Taşkömüründen elde edilen diğer katı yakıtlar
2702.10.00.00.00 Linyit (toz haline getirilmiş olsun olmasın fakat aglomere edilmemiş)
2702.20.00.00.00 Aglomere linyit
2713.11.00.00.00 Kalsine edilmemiş petrol koku
2713.12.00.00.00 Kalsine edilmiş petrol koku

Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı kapsamında ozon tabakasını incelten gazlar kontrol altına alınmaktadır. Söz konusu gazlardan bazılarının ithalatı yasak iken bazı gazların ithalatı sadece belli amaçlar doğrultusunda yapılabilir.

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ’in Ek-1’inde G.T.İ.P. ve tanımları belirtilen eşyadan aşağıdaki tabloda yer alanların, Laboratuvar Amaçlı Kullanım Alanları ve Zorunlu Kullanım Amaçları, Kritik Kullanım Alanları ile Servis Amacı için gerek duyulan, Ek-4’te yer alan ülkelerden yapılacak ithalatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir. Söz konusu maddelerden 2903.71.00.00.00 G.T.İ.P.’li klorodiflorometan isimli eşyanın servis amaçlı yapılacak ithalatı Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün iznine tabi olup, 2019 yılı için verilecek toplam izin miktarı 200 tonu geçemez. Bu miktarın dağıtımı Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

Yine aynı tebliğin Ek-1’inde belirtilen eşyadan herhangi birini içeren, Ek-2’de G.T.P. ve tanımları belirtilen eşya ile söz konusu tabloda belirtilen eşyadan herhangi biri ile çalışan, Ek-3’te G.T.P. ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır. Ek-2 ve Ek-3’te yer alan eşyanın ithalatında, ürünün içeriğinde Ek-1’de listelenen maddelerin bulunmadığına dair Ek-6’da yer alan taahhütname gümrük beyannamesinin tescili esnasında ithalatçı tarafından elektronik olarak eklenir. Ancak, Ek-1’de yer alan 2903.76.10.00.00 ve 2903.76.20.00.00 G.T.İ.P’li kimyasalları içeren Ek-2’de yer alan 8424.10 G.T.P.’li eşyanın ithalatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu tebliğ ile ülkeye giren atıkların denetlenmesini ve kontrol altına alınmasını amaçlamıştır. Bu nedenledir ki Bakanlığın gerekli gördüğü vasıflara sahip olmayan firma ve şahıslar, tebliğ kapsamındaki maddelerin ithalatını yapamazlar.

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğin Ek-1’deki listesinde yer alan atıkları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler ithal edebilir. Ancak bu listede yer alan;

a) 39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 ve 39.12 tarife pozisyonlu maddeleri, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler,

b) 4012.20.00.90.00 GTİP’li maddeyi, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından uygun görüş alan sanayiciler,

c) 6310.10.00.00.00, 6310.90.00.00.11 ve 6310.90.00.00.19 GTİP’li maddeleri, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler,

ithal edebilir.

(2) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan maddelerin ithalatında Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz.

(3) Ek-1’deki listede yer alan 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li atıkların ithalatında, ithalatçısı tarafından bu atıkların nihai ürün olduğunun beyan edilmesi ve nihai ürün olduğuna ilişkin ürün özelliklerini gösteren üretici beyanının olması halinde Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz.

(4) 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li atıkların vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğunun belgelenmesi halinde, bu ürünler nihai ürün kabul edilir ve Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz.

(5) 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li atıkların enerji geri kazanımı amacıyla ithalatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından enerji geri kazanımı amacıyla faaliyet gösteren beraber yakma tesisleri için belirlenecek tahsisat miktarı ve esaslar çerçevesinde 5 inci maddeye göre yapılır.

Avrupa Birliği ve OECD üyesi ülkeler ile Liechtenstein’a haricinde ülkelere yapılacak tehlikesiz atık madde  ihracatlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ihracat izni alınması gerekmektedir. Söz konusu işlemler Bakanlığın elektronik portalı üzerinden yürütülmektedir. İhracatı yapan firmanın atık toplama/ayırma lisansı olması gerekmektedir. Herhangi bir lisansı olmadan ihracat yapmak isteyen firmaların başvuruları dikkate alınmaz. Ayrıca atığın gönderileceği ülkedeki yetkili otorite tarafından düzenlenmiş atık kabul yazısının ya da lisans belgesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na beyan edilmesi gerekmektedir.