İletişim Kurun

 • +90 312 215 4 220
 • lore@lore.com.tr

Lore Danışmanlık ile çalışırsanız yetkilendirme yaparak, e-imza olmadan işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Dahilde İşleme İzin Belgesi ( Rejimi )

İhraç ürünlerimize dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak ve ihraç ürünlerimizi çeşitlendirmek amacıyla, dünya piyasa fiyatlarından gümrük muafiyetli olarak, Ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın, ihraç ürünün üretimi için gerekli olan ve fiyat ve/veya kalite bakımından yurt içi piyasalardan temin edilemeyen, hammadde, yardımcı madde ve ambalaj malzemeleri ithalatına imkan veren ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.

Ham madde alımlarınızda; %18 KDV, ortalama %5 Gümrük vergisi, %3 KKDF (Kaynak Kullanım Destekleme Fonu) desteklerinden yararlanarak ithalat maliyetinizi %26’a kadar düşürebilir, imalatçılardan alınacak yerli ham maddelerinizi %18 KDV ödemeden satın alabilirsiniz.

 • Gümrük vergisi ödemezsiniz 
  Gümrük vergisi oranı %5 ise, 100,000 dolarlık ithalatta 5,000 dolar,
 • Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (KKDF) ödemezsiniz 
  KKDF oranı %6 ise, 100,000 dolarlık ithalatta 6,000 dolar,
 • KDV Ödemezsiniz 
  100,000 dolarlık ithalatta 18,000 dolar olmak üzere,toplamda 26,000  dolarlık istisnadan yararlanarak imalat öncesi maliyetinizi %26 ucuzlatabilirsiniz.
 • Yerli hammadde alımında;
  İthalde olduğu gibi yerli alacağınız hammaddeler için %18 KDV ödemezsiniz.

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ SÜRECİNDEKİ HİZMETLERİMİZ

 • Dahilde işleme izin belgesi almadan önce ihracat ve ithalat miktarlarınızı kontrol ederek bilgilendirir. Kapasite raporunuza ve taleplerinize göre, menfaatleriniz, sorumluluklarınız hakkında detaylı bilgiler vererek doğru karar vermenizi sağlayabiliriz.
 • Firmanızın ithal edeceği veya yerli alacağı hammadde ve üretilen mamule göre ihtiyacınızı ve miktarlar hakkındaki bilgileri sorar. Firmanıza ait başvuru evraklarınızı isteyerek başvuru dosyanızı hazırlayabiliriz.
 • Dahilde işleme izin belgesi için ilgili kuruma başvuru yapar, kurumdan takip ve sonuçlandırma yapabiliriz.
 • Dahilde işleme izin belgenizi firmanıza gönderirken, belge ile ilgili haklarınız, sorumluluklarınız, kullanım süresince yapılması gerekenlerin yazıldığı kullanma kılavuzunu veririz.
 • Belgenizin kullanımı aşamasında hammadde ve ihraç ürün miktarlarında, değişiklik istediğiniz takdirde ilgili kurumdan gerekli işlemleri kısa sürede gerçekleştiririz.
 • Belgenizin kullanımı aşamasında bildirim yükümlülüklerinizi, firmanızı arayarak, mail, faks veya telefonla hatırlatır, kurumdaki işlemlerinin gerçekleştiririz.
 • İhracatınızın tamamlanması halinde, gerçekleşme bilgilerinin firmanızdan alır,Gerçekleşme durumunu kontrol eder, yeterliliği veya eksikliği hakkında firmanızı bilgilendirir, sorun olmaması halinde belgenizin kapatılması işlemlerin başlatır.  Telafi edici vergi hesaplamasını yaparız.
 • Kurum uzmanları ile birlikte kontrol ile belgenizin kapatılmasını sağlarız.

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TÜRLERİ

1. Şartlı Muafiyet Sistemi

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan (belge/izin sahibi firma ve/veya yan sanayici firma tarafından) ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde (katalizör olarak kullanılanlar dahil), yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesinin, Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalarca, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, vergisi teminata bağlanmak suretiyle bedelli ve/veya bedelsiz ithal edilmesi ve ihracat taahhüdünün gerçekleşmesini müteakip, alınan teminatın iade edilmesidir.

2. Geri Ödeme Sistemi

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında serbest dolaşıma giren hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesinden elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, ithalat esnasında alınan verginin (işletme malzemesine ilişkin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç) geri ödenmesidir. Bu kapsamda ithal edilen eşya için gümrük idaresince, ticaret politikası önlemleri uygulanır ve eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması şartı aranır.

TELAFİ EDİCİ VERGİ ( TEV ) NEDİR ?

DİİB kapsamında gerçekleştirilen ihracatın, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğu`na (AT) üye ülkelere veya menşe ispat belgeleri eşliğinde (EUR.1 dolaşım sertifikası, fatura beyanı, EUR-MED dolaşım sertifikası veya EUR-MED fatura beyanı) AT`ye üye ülkelere, PAMK`ye taraf ülkelere, PAAMK`ye taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye yapılması halinde, işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan 3.ülke menşeli ham madde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyaya ilişkin gümrük vergisi ve toplu konut fonu üzerinden ihracat esnasında (belge kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılması durumunda, önceden ihracata tekabül eden ithalatın yapılması esnasında) ödenen vergidir.

Tercihli vergi uygulamasına baz teşkil eden ATR dolaşım belgesi veya menşe ispat belgeleri DİİB sahibi ihracatçı tarafından talep edilmemişse, bu şekilde yapılan ihracatta TEV tahsilatı aranmaz.