Yurt dışından kullanılmış olarak ithal edilecek olan ikinci el makine ve teçhizatların tamamı Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün iznine tabidir. İzne ilişkin koşulların öğrenilmesi için öncelikle getirilmek istenen makinenin GTİP’inin (Gümrük tarife istatistik pozisyonunun) bilinmesi gerekmektedir. Bu bilginin öğrenilmesinden sonra Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Yürürlükte bulunan Tebliğ hükümlerine göre ithalat koşulları belirlenir.

 


 

İzin Belgesi Alınmayacak Eşya

Ek-1’de yer alan listede G.T.İ.P’leri belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın;

 

  1. Karşısında birim CIF kıymeti belirtilmeyenlerin
  2. Karşısında gösterilen birim CIF kıymetine eşit veya daha fazla birim CIF kıymete (diğer yurt dışı giderler kalemi dâhil) haiz olanların,
  3. Yatırım teşvik belgesi kapsamında olanlarının karşısında gösterilen birim CIF kıymetine bakılmaksızın,

serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatına, İthalat Rejimi Kararının 2 nci ve 7 nci maddeleri çerçevesinde izin verilmiştir.

Ek-1’de yer alan listede G.T.İ.P’leri belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın;

 

  1. Yatırım teşvik belgesi kapsamında olmayanların karşısında gösterilen birim CIF kıymetinden (diğer yurt dışı giderler kalemi dâhil) daha az birim CIF kıymete haiz olanlarının,
  2. Belirlenen yaş kriterinin üzerinde olanların,

ithalatına izin verilmez.

 

İzin Belgesi Alınacak Eşya

Ek-2’de yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatında, listede belirtilen kurumdan alınan fiziksel ya da elektronik uygunluk yazısı aranır.

Ek-1’de yer alan eşyanın, Ek-2’de de yer alması ve birinci fıkrada yer alan uygunluk yazısının ibrazı halinde ithalatı, birim CIF kıymetine bakılmaksızın gerçekleştirilir.

Ek-1’de ve Ek-2’de belirtilmeyen kullanılmış veya yenileştirilmiş diğer eşya ile Ek-1’de yer almayan ancak Ek-2’de yer almakla birlikte sivil hava taşıtları ve bunlarda kullanılmaya mahsus veya deniz taşıtları olmayan eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithal edilebilmesi için Genel Müdürlük izni aranır.

 

 

 

 

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ
(İthalat: 2020/9) (31.12.2019 t. 30995 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

Kapsam ve dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci ve 7 nci maddeleri çerçevesinde kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek eşyanın ithal iznine dair usul ve esasları kapsar.

Tanımlar

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

c) G.T.İ.P.: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu,

ç) TAREKS: Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemini,

ifade eder.

İzin belgesi alınmayacak eşya

MADDE 3 – (1) Ek-1’de yer alan listede G.T.İ.P’leri belirtilen kullanılmış veya
yenileştirilmiş eşyanın;

a) Karşısında birim CIF kıymeti belirtilmeyenlerin,

b) Karşısında gösterilen birim CIF kıymetine eşit veya daha fazla birim CIF kıymete (diğer yurt dışı giderler kalemi dâhil) haiz olanların,

c) Yatırım teşvik belgesi kapsamında olanlarının karşısında gösterilen birim CIF kıymetine bakılmaksızın, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatına, İthalat Rejimi Kararının 2 nci ve 7 nci maddeleri çerçevesinde izin verilmiştir.

(2) Ek-1’de yer alan listede G.T.İ.P’leri belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın;

a) Yatırım teşvik belgesi kapsamında olmayanların karşısında gösterilen birim CIF kıymetinden (diğer yurt dışı
giderler kalemi dâhil) daha az birim CIF kıymete haiz olanlarının,

b) Belirlenen yaş kriterinin üzerinde olanların,

ithalatına izin verilmez.

İlgili kurumlardan uygunluk yazısı alınacak eşya

MADDE 4 – (1) Ek-2’de yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatında, listede belirtilen kurumdan alınan fiziksel ya da elektronik uygunluk yazısı aranır.

(2) Ek-1’de yer alan eşyanın, Ek-2’de de yer alması ve birinci fıkrada yer alan uygunluk yazısının ibrazı halinde
ithalatı, birim CIF kıymetine bakılmaksızın gerçekleştirilir.

İzin belgesi alınacak eşya

MADDE 5 – (1) Ek-1’de ve Ek-2’de belirtilmeyen kullanılmış veya yenileştirilmiş diğer eşya ile Ek-1’de yer
almayan ancak Ek-2’de yer almakla birlikte sivil hava taşıtları ve bunlarda kullanılmaya mahsus veya deniz taşıtları olmayan eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithal edilebilmesi için Genel Müdürlük izni aranır.

2) Birinci fıkrada belirtilen eşyanın ithalinde, Bakanlıkça “Tek Pencere Sistemi” çerçevesinde elektronik ortamda
verilen numaranın gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde eşyanın ithaline izin verilmez.

Geçici ithalatın kesin ithalata dönüşmesi

MADDE 6 – (1) Mali mükellefiyetleri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak yurda giren eşyadan;

a) Kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış olanların, bedelleri ödenmek suretiyle kesin ithali
(kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla) gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

b) Yurda girdiği tarihte yeni ve kullanılmamış olanlarının, kesin ithalinin talep edildiği tarihte kullanılmış
veya yenileştirilmiş olması halinde kesin ithaline İthalat Rejimi Kararı’nın 2 nci ve 7 nci maddeleri çerçevesinde izin verilmiştir.

c) Ek-1 ve Ek-2’de yer alanların, yurda girdiği tarihte kullanılmış veya yenileştirilmiş olması halinde kesin ithali 3
üncü, 4 üncü ve 12 nci maddeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

(ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan hükümler dışında kalanların, yurda girdiği tarihte kullanılmış veya yenileştirilmiş olması halinde kesin ithali Genel Müdürlüğün iznine tabidir.

İzin belgesi başvuruları

MADDE 7 – (1) 5 inci maddede belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithal izni için Genel Müdürlüğe yapılacak müracaatlarda aranacak belgeler ve duyurular, http://ticaret.gov.tr genel ağ adresinin E – İşlemler/İthalat İşlemleri bölümünde ilan edilir. Genel Müdürlük söz konusu ağ adreslerinde ilan edilen belgelerde değişiklik yapmaya yetkilidir.

Başvuruların sonuçlandırılması

MADDE 8 – (1) Usulüne uygun olarak http://ticaret.gov.tr genel ağ adresinin E -İşlemler/İthalat İşlemleri Uygulamaları bölümü üzerinden yapılan başvurular Genel Müdürlükçe değerlendirilerek sonuçlandırılır. Değerlendirmede eşyanın iç
piyasadan tedarik şartları, ekonomik ömrü, verimliliği gibi etkenler göz önüne alınır.

Beyanların ve ithal eşyanın denetlenmesi

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyan ve sunulan belgelerin gerçeğe uygunluğundan başvuru sahibi ve/veya yetkili temsilcisi sorumludur.

(2) Yapılan başvurularda yer alan belge, bilgi ve beyanların doğruluğuna ilişkin ve ithal eşyası ile ilgili olarak
ithalat işlemi öncesinde veya sonrasında inceleme yapmaya ya da yaptırmaya Bakanlık yetkilidir.

(3) Belge, bilgi ve/veya beyanların gerçeğe aykırı olduğu veya izin belgesinin üçüncü kişilere devredildiğinin tespit
edilmesi halinde, tespit edilen tarihten itibaren 2 yıl içerisinde başvuru sahibi ve/veya yetkili temsilcisinin kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya başvurularına izin verilmez.

İzin belgesinin süresi

MADDE 10 – (1) İthalat Rejimi Kararının 2 nci ve 7 nci maddeleri çerçevesinde verilen izin belgesi altı ay geçerlidir.

(2) İzin belgesi üçüncü kişilere devredilemez.

Gümrük kıymeti ve diğer hususlar

MADDE 11 – (1) İzin belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ve diğer hususlara (G.T.İ.P. tespiti dahil) ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğde belirtilen kıymetler, Gümrük
Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

(2) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, başvuruda kayıtlı
kıymet veya miktarı, toplam % 5’ten (% 5 dâhil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

TAREKS

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü ve 4 üncü maddeleri ile 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen eşyanın ithaliyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden yapılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen eşyayı ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması
gerekir. TAREKS üzerinden CIF birim kıymetlere ilişkin yapılan beyanlar, 4458 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan CIF birim kıymetlere ilişkin denetim ve kontrollerin yerine geçmez.

(3) Birinci fıkrada belirtilen eşyanın ithal edilebileceğine dair Bakanlıkça “Tek Pencere Sistemi” çerçevesinde elektronik ortamda verilen numaranın gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde eşyanın ithaline izin verilmez.

Diğer mevzuat

MADDE 13– (1) Bu Tebliğ kapsamında verilen izinler ve uygunluk yazıları, Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

Elektronik ortamda başvuru

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında elektronik ortamda yapılacak başvurular için yetkilendirilme işlemlerine dair usul ve esaslar 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru
Sistemi Tebliği (İthalat:2017/3) çerçevesinde düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 15 – (1) 29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat:2019/9) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 16 – (1) 29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat:2019/9) ’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Geçmiş döneme ilişkin başvurular

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ kapsamında, 31/12/2019 tarihine kadar yapılan başvurular ve verilen izinler Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliği (İthalat:2019/9)’nin ilgili hükümleri çerçevesinde
sonuçlandırılır. 5 inci madde kapsamında yapılan başvuruların Bakanlık genel evrak giriş tarihi ve sayısı esas alınır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında, 1/1/2020 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek
yüklemesi yapılmış olan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithal izni için 15/2/2020 tarihine kadar (15/2/2020 dâhil) başvurulması halinde başvurular Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliği (İthalat:2019/9)’nin ilgili hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

(3) Yukarıda yer alan fıkra hükümleri çerçevesinde yapılan başvurularda, bu Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.