how to write an narrative essay examples essay writers free how to write a summary judgment
english essay how to write an essay https://paperhelp.nyc how to write writing task 2

Yurt dışından kullanılmış olarak ithal edilecek olan ikinci el makine ve teçhizatların tamamı Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün iznine tabidir. İzne ilişkin koşulların öğrenilmesi için öncelikle getirilmek istenen makinenin GTİP’inin (Gümrük tarife istatistik pozisyonunun) bilinmesi gerekmektedir. Bu bilginin öğrenilmesinden sonra Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Yürürlükte bulunan Tebliğ hükümlerine göre ithalat koşulları belirlenir.

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9) (31.12.2021 t. 31706 s. 3.mük R.G.)

İthali izne tabi eşya

Madde 4

(1) Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatı, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, izne tabidir.

(2)Ek-1’de yer alan liste (liste) kapsamındaki eşyadan gerekli şartları taşıyanların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamındaki ithalatına izin verilmiştir. Ancak, bu eşyanın ithalatı esnasında gümrük beyannamesinin tescilinde gümrük idarelerince “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” aranır.

(3) Liste dışında kalan veya listede Grup 2 sütununda yer almakla birlikte sivil hava taşıtları ve bunlarda kullanılmaya mahsus eşya veya deniz taşıtları olmaması durumunda eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamesinin tescilinde gümrük idarelerince “0962-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste Dışı)” aranır.

İthaline izin verilen eşya

MADDE 5 – (1) 4 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında ithalatına izin verilen eşya için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Listede yer alan ve GTİP karşısında “Grup 1-Belirli Eşya” sütununda “X” ile belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın belirlenen yaş kriterine uygun olanları için;

1) Yatırım teşvik belgesi kapsamında olanlarına, birim kıymetine bakılmaksızın,

2) Yatırım teşvik belgesi bulunmayanlarına, karşısında birim gümrük kıymeti belirtilmiş ise bu kıymete eşit veya daha fazla (diğer yurt dışı giderler kalemi dâhil) olması halinde, birim gümrük kıymeti belirtilmemiş ise birim kıymetine bakılmaksızın,

“0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” düzenlenir. Bu şartı taşımayanlarına belge düzenlenmez.

b) Listede yer alan ve GTİP karşısında “Grup 2-Sivil Havacılık Eşyası” sütununda veya “Grup 2-Deniz Taşıtları” sütununda “X” ile belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın “sivil hava taşıtları ve bunlarda kullanılmaya mahsus olanlar” veya “deniz taşıtları” olması halinde, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında yapılan ithalatında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Uygunluk Yazısı aranır. Uygunluk Yazısı bulunan bu eşyanın ithalatı için birim gümrük kıymetine bakılmaksızın “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” düzenlenir.

c) “Grup 2-Sivil Havacılık Eşyası” sütununda belirtilen eşyalar için TPS üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce TPS-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Uygunluk Yazısı (SHGM) düzenlenir.

ç) Listede yer alan ve GTİP karşısında “Grup 2-Sivil Havacılık Eşyası” sütununda veya “Grup 2-Deniz Taşıtları” sütununda “X” ile belirtilen eşyanın sivil hava taşıtları ve bunlarda kullanılmaya mahsus eşya veya deniz taşıtları olmaması durumunda, eşya “Grup 1-Belirli Eşya” sütununda “X” ile belirtilmiş ise (a) bendi kapsamında işlem yapılır. Aksi halde, “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” düzenlenmez.

Belgelerin süresi

(1) İzin Belgesi, belge tarihinden itibaren altı ay geçerlidir. Süre uzatımı yapılmaz.

(2) İzin Belgesi kapsamındaki ithalatın, belge sahibi tarafından yapılması zorunludur. İzin Belgesi üçüncü kişilere devredilemez.

Gümrük kıymeti ve diğer hususlar

MADDE 11 – (1) Başvuruda birim kıymetlere ilişkin yapılan beyanlar, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu çerçevesinde yapılan birim kıymetlere ilişkin denetim ve kontrollerin yerine geçmez.

(2) İzin belgesi, Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ve diğer hususlara (GTİP tespiti dahil) ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğde belirtilen kıymetler, Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, başvuruda kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam % 5’ten (% 5 dâhil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

(4) Bu Tebliğ kapsamında verilen izinler ve uygunluk yazıları, Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

İthaline İzin Verilen Kullanılmış Eşya Listesi
G.T.İ.P. Dipnot Grup 1 Grup 2 Gümrük Kıymet
(ABD Doları)
Miktar
Birimi
Eşya Yaş
Sınırı (Yıl)
Belirli
Eşya
Sivil Havacılık
Eşyası
 Deniz
Taşıtları
3917.21.90.00.00 (a) X
3917.22.90.00.00 (a) X
3917.23.90.00.00 (a) X
3917.29.00.20.00 X
3917.31.00.10.00 X
3917.33.00.00.00 (a) X
3917.39.00.20.00 X
3917.40.00.00.11 X
3917.40.00.00.12 X
3917.40.00.00.19 X
3926.90.50.00.00 (a) X
3926.90.97.90.14 (a) X
3926.90.97.90.18 (a) X
4008.29.00.10.00 X
4009.12.00.10.00 X
4009.22.00.10.00 X
4009.32.00.10.00 X
4009.42.00.10.00 X
4011.30.00.10.00 X
4012.13.00.10.00 X
4012.20.00.10.00 X
4016.10.00.11.00 X
4016.10.00.12.00 X
4016.10.00.19.00 X
4016.93.00.11.00 X
4016.93.00.12.00 X
4016.93.00.19.00 X
4016.99.91.00.00 (a) X
4016.99.97.00.19 (a) X
4017.00.00.91.00 X
4504.90.20.00.00 (a) X
4504.90.80.00.00 (a) X
4823.90.85.20.00 X
6812.80.10.00.00 (a) X
6812.80.90.10.00 (a) X
6812.80.90.20.00 (a) X
6812.80.90.90.00 (a) X
6812.99.10.00.00 (a) X
6812.99.90.00.00 (a) X
6813.20.00.21.00 (a) X
6813.20.00.29.00 (a) X
6813.20.00.90.00 (a) X
6813.81.00.10.00 (a) X
6813.81.00.90.00 (a) X
6813.89.00.00.00 (a) X
7007.21.20.00.21 (a) X
7007.21.20.00.29 (a) X
7007.21.20.00.31 (a) X
7007.21.20.00.39 (a) X
7007.21.80.00.21 (a) X
7007.21.80.00.29 (a) X
7007.21.80.00.31 (a) X
7007.21.80.00.39 (a) X
7304.31.20.10.00 X
7304.31.80.10.00 X
7304.39.50.10.00 X
7304.39.82.10.00 X
7304.39.83.10.00 X
7304.39.88.10.00 X
7304.41.00.10.00 X
7304.49.85.10.00 X
7304.49.89.10.00 X
7304.51.81.10.00 X
7304.51.89.10.00 X
7304.59.82.10.00 X
7304.59.83.10.00 X
7304.59.89.10.00 X
7304.90.00.10.00 X
7306.30.12.10.00 X
7306.30.18.10.00 X
7306.30.41.10.00 X
7306.30.49.10.00 X
7306.30.72.10.00 X
7306.30.77.10.00 X
7306.30.80.10.00 X
7306.40.20.10.00 X
7306.40.80.10.00 X
7306.50.21.10.00 X
7306.50.29.10.00 X
7306.50.80.10.00 X
7306.61.92.10.00 X
7306.61.99.10.00 X
7306.69.10.10.00 X
7306.69.90.10.00 X
7322.90.00.00.00 (a) X
7324.10.00.00.00 X
7324.90.00.00.11 (a) X
7324.90.00.00.19 (a) X
7326.20.00.00.00 X
7413.00.00.00.00 (a) X
7608.10.00.10.11 X
7608.10.00.10.12 X
7608.20.20.10.00 X
7608.20.81.10.00 X
7608.20.89.10.00 X
8108.90.30.00.00 (a) X
8108.90.50.00.00 (a) X
8108.90.60.00.00 (a) X
8108.90.90.00.00 (a) X
8207.13.00.00.00 X 10 Kilogram
8207.19.10.00.00 X 10 Kilogram
8207.19.90.00.11 X 10 Kilogram
8207.19.90.00.19 X 10 Kilogram
8207.30.10.00.00 X 25 Kilogram
8302.10.00.00.11 X
8302.10.00.00.12 X
8302.10.00.00.19 X
8302.20.00.00.00 X
8302.42.00.00.11 X
8302.42.00.00.19 X
8302.49.00.00.00 X
8302.60.00.00.00 X
8307.10.00.00.11 (a) X
8307.10.00.00.12 (a) X
8307.10.00.00.18 (a) X
8307.90.00.00.11 (a) X
8307.90.00.00.12 (a) X
8307.90.00.00.13 (a) X
8307.90.00.00.18 (a) X
8405.10.00.00.11 X 20 Kilogram
8405.10.00.00.12 X 20 Kilogram
8405.10.00.00.13 X 20 Kilogram
8405.10.00.00.14 X 20 Kilogram
8405.10.00.00.19 X 20 Kilogram
8406.10.00.00.00 X 10 Kilogram
8406.81.00.00.00 X 10 Kilogram
8406.82.00.00.00 X 10 Kilogram
8407.10.00.10.11 X
8407.10.00.10.12 X
8408.90.27.10.00 X
8408.90.41.10.00 X
8408.90.43.10.00 X
8408.90.45.10.00 X
8408.90.47.10.00 X
8408.90.61.10.00 X
8408.90.65.10.00 X
8408.90.67.10.00 X
8408.90.81.10.00 X
8408.90.85.10.00 X
8408.90.89.10.00 X
8409.10.00.10.00 X
8410.11.00.00.00 X 20 Kilogram
8410.12.00.00.00 X 20 Kilogram
8410.13.00.00.00 X 20 Kilogram
8411.11.00.10.00 X
8411.11.00.90.00 X 30 Kilogram
8411.12.10.10.00 X
8411.12.10.90.00 X 30 Kilogram
8411.12.30.10.00 X
8411.12.30.90.00 X 30 Kilogram
8411.12.80.10.00 X
8411.12.80.90.00 X 30 Kilogram
8411.21.00.10.00 X
8411.21.00.90.00 X 30 Kilogram
8411.22.20.10.00 X
8411.22.20.90.00 X 30 Kilogram
8411.22.80.10.00 X
8411.22.80.90.00 X 30 Kilogram
8411.81.00.10.00 X
8411.81.00.90.00 X 30 Kilogram
8411.82.20.10.00 X
8411.82.20.90.00 X 30 Kilogram
8411.82.60.10.00 X
8411.82.60.90.00 X 30 Kilogram
8411.82.80.10.00 X
8411.82.80.90.00 X 30 Kilogram
8411.91.00.10.00 X
8411.99.00.10.00 X
8411.99.00.90.00 X 30 Kilogram
8412.10.00.10.00 X
8412.21.20.10.00 X
8412.21.80.10.00 X
8412.29.20.10.00 X
8412.29.20.90.00 X 30 Kilogram
8412.29.81.10.00 X
8412.29.89.10.00 X
8412.31.00.10.00 X
8412.39.00.10.00 X
8412.80.80.10.00 X
8412.90.20.10.00 X
8412.90.40.10.00 X
8412.90.80.20.00 X
8413.19.00.10.00 X
8413.20.00.10.00 X
8413.30.20.10.00 X
8413.30.80.10.00 X
8413.50.20.10.00 X
8413.50.40.10.00 X
8413.50.61.10.00 X
8413.50.69.10.00 X
8413.50.80.10.00 X
8413.60.20.10.00 X
8413.60.31.10.00 X
8413.60.39.10.00 X
8413.60.61.10.00 X
8413.60.69.10.00 X
8413.60.70.10.00 X
8413.60.80.10.00 X
8413.70.21.10.00 X
8413.70.29.10.00 X
8413.70.30.10.00 X
8413.70.35.10.00 X
8413.70.45.10.00 X
8413.70.51.10.00 X
8413.70.59.10.00 X
8413.70.65.10.00 X
8413.70.75.10.00 X
8413.70.81.10.00 X
8413.70.89.10.00 X
8413.81.00.00.00 X
8413.91.00.00.11 X
8413.91.00.00.19 X
8414.10.15.00.00 X
8414.10.25.10.00 X
8414.10.81.10.00 X
8414.10.89.10.00 X
8414.20.80.10.00 X
8414.30.20.10.00 X
8414.30.81.10.00 X
8414.30.89.10.00 X
8414.30.89.90.00 X 20 Kilogram
8414.40.10.00.11 X 20 Kilogram
8414.40.10.00.12 X 20 Kilogram
8414.40.10.00.19 X 20 Kilogram
8414.40.90.00.11 X 20 Kilogram
8414.40.90.00.12 X 20 Kilogram
8414.40.90.00.19 X 20 Kilogram
8414.51.00.10.00 X
8414.59.15.00.00 X X 20 Kilogram
8414.59.25.10.00 X
8414.59.25.90.00 X 20 Kilogram
8414.59.35.10.00 X
8414.59.35.90.00 X 20 Kilogram
8414.59.95.10.00 X
8414.59.95.90.00 X 20 Kilogram
8414.80.11.10.00 X
8414.80.11.90.00 X 20 Kilogram
8414.80.19.10.00 X
8414.80.19.90.00 X 20 Kilogram
8414.80.22.10.00 X
8414.80.22.90.11 X 20 Kilogram
8414.80.22.90.19 X 20 Kilogram
8414.80.28.10.00 X
8414.80.28.90.00 X 20 Kilogram
8414.80.51.10.00 X
8414.80.51.90.00 X 20 Kilogram
8414.80.59.10.00 X
8414.80.59.90.00 X 20 Kilogram
8414.80.73.10.00 X
8414.80.73.90.00 X 20 Kilogram
8414.80.75.10.00 X
8414.80.75.90.00 X 20 Kilogram
8414.80.78.10.00 X
8414.80.78.90.00 X 20 Kilogram
8414.80.80.10.00 X
8414.90.00.10.00 X
8415.81.00.10.00 X
8415.82.00.10.00 X
8415.83.00.10.00 X
8415.90.00.10.00 X
8416.10.10.00.00 X 25 Kilogram
8416.10.90.00.00 X 25 Kilogram
8416.20.10.00.00 X 25 Kilogram
8416.20.20.00.11 X 25 Kilogram
8416.20.20.00.19 X 25 Kilogram
8416.20.80.00.11 X 25 Kilogram
8416.20.80.00.19 X 25 Kilogram
8416.30.00.00.00 X 25 Kilogram
8417.10.00.00.11 X 20 Kilogram
8417.10.00.00.12 X 20 Kilogram
8417.10.00.00.13 X 20 Kilogram
8417.10.00.00.19 X 20 Kilogram
8417.20.10.00.00 (b) X 20 Kilogram 10
8417.20.90.00.00 (b) X 20 Kilogram 10
8417.80.30.00.00 X 20 Kilogram
8417.80.50.00.00 X 20 Kilogram
8417.80.70.00.00 X 20 Kilogram
8418.10.20.00.00 X
8418.10.80.00.00 X
8418.30.20.00.00 X
8418.30.80.00.00 X
8418.40.20.00.00 X
8418.40.80.00.00 X
8418.61.00.00.00 X
8418.69.00.91.00 X X 20 Kilogram
8418.69.00.99.11 X X 10 Kilogram
8418.69.00.99.12 X X 15 Kilogram
8418.69.00.99.19 X X 15 Kilogram
8419.20.00.00.11 X 30 Kilogram
8419.20.00.00.19 X 30 Kilogram
8419 33 00 00 00 (b) X 15 Kilogram 10
8419 34 00 00 00 (b) X 15 Kilogram 10
8419 35 00 00 00 X 15 Kilogram
8419.39.00.00.00 X 20 Kilogram
8419.40.00.00.11 (b) X 20 Kilogram 10
8419.40.00.00.19 (b) X 20 Kilogram 10
8419.50.20.00.00 X X 20 Kilogram
8419.50.80.00.00 X X 20 Kilogram
8419.60.00.00.00 X 20 Kilogram
8419.81.20.00.11 X
8419.81.20.00.19 X
8419.81.80.00.00 X
8419.89.30.00.00 X 20 Kilogram
8419.89.98.10.00 (b) X 30 Kilogram 10
8419.89.98.90.11 X 20 Kilogram
8419.89.98.90.12 (b) X 20 Kilogram 10
8419.89.98.90.19 X 20 Kilogram
8419.90.85.90.13 X
8420.10.10.00.00 X 15 Kilogram
8420.10.30.00.00 X 15 Kilogram
8420.10.81.00.00 X 15 Kilogram
8420.10.89.00.00 X 15 Kilogram
8421.11.00.00.00 (b) X 25 Kilogram 10
8421.19.20.10.00 X
8421.19.20.90.00 X 25 Kilogram
8421.19.70.10.00 X
8421.19.70.90.00 X 25 Kilogram
8421.21.00.00.00 (b) X X 20 Kilogram 10
8421.22.00.00.00 (b) X 25 Kilogram 10
8421.23.00.00.00 X
8421.29.20.00.00 X
8421.29.80.00.11 X
8421.29.80.00.19 X
8421.31.00.10.00 X
8421.39.15.00.00 X X 20 Kilogram
8421.39.25.10.00 X
8421.39.25.90.00 X 20 Kilogram
8421.39.35.10.00 X
8421.39.35.90.00 X 20 Kilogram
8421.39.85.10.00 X
8421.39.85.90.00 X 25 Kilogram
8422.19.00.00.00 (b) X 40 Kilogram 10
8422.20.00.00.00 (b) X 40 Kilogram 10
8422.30.00.00.00 (b) X 40 Kilogram 10
8422.40.00.00.11 (b) X 40 Kilogram 10
8422.40.00.00.19 (b) X 40 Kilogram 10
8423.20.10.00.00 X 25 Kilogram
8423.20.90.00.00 X 25 Kilogram
8423.30.10.10.00 X 25 Kilogram
8423.30.10.90.00 X 25 Kilogram
8423.30.90.10.00 X 25 Kilogram
8423.30.90.90.00 X 25 Kilogram
8423.81.21.00.00 X 25 Kilogram
8423.81.23.00.00 X 25 Kilogram
8423.81.80.00.00 X 25 Kilogram
8423.82.20.00.00 X 25 Kilogram
8423.82.81.00.00 X 25 Kilogram
8423.82.89.10.00 X 25 Kilogram
8423.82.89.90.00 X 25 Kilogram
8423.89.20.10.00 X 25 Kilogram
8423.89.20.90.00 X 25 Kilogram
8423.89.80.10.00 X 25 Kilogram
8423.89.80.90.00 X 25 Kilogram
8424.10.00.00.00 X
8424.30.01.00.00 X 20 Kilogram
8424.30.08.00.00 X 20 Kilogram
8424.30.10.00.00 X 20 Kilogram
8424.30.90.00.00 X 20 Kilogram
8425.11.00.00.00 X
8425.19.00.00.00 X
8425.31.00.00.11 X 20 Kilogram
8425.31.00.00.19 X X 20 Kilogram
8425.39.00.00.10 X 20 Kilogram
8425.39.00.00.90 X X 20 Kilogram
8425.42.00.00.00 X
8425.49.00.00.00 X
8426.12.00.90.00 (b) X 15 Kilogram 10
8426.19.00.00.11 (b) X 15 Kilogram 10
8426.19.00.00.19 (b) X 15 Kilogram 10
8426.30.00.00.00 (b) X 15 Kilogram 10
8426.41.00.10.00 (d) X 10 Kilogram
8426.41.00.90.00 (d) X 10 Kilogram
8426.49.00.00.00 (d) X 10 Kilogram
8426.91.10.00.00 (b) X 15 Kilogram 10
8426.91.90.00.00 (b) X 15 Kilogram 10
8426.99.00.10.00 X
8428.10.20.10.00 X
8428.10.20.90.11 (b) X 20 Kilogram 10
8428.10.20.90.12 (b) X 20 Kilogram 10
8428.10.20.90.19 (b) X 20 Kilogram 10
8428.10.80.10.00 X
8428.10.80.90.00 (b) X 20 Kilogram 10
8428.20.20.10.00 X
8428.20.20.90.00 (b) X 20 Kilogram 10
8428.20.80.10.00 X
8428.20.80.90.00 (b) X 20 Kilogram 10
8428.31.00.00.00 (b) X 15 Kilogram 10
8428.32.00.00.00 (b) X 20 Kilogram 10
8428.33.00.10.00 X
8428.33.00.90.00 (b) X 20 Kilogram 10
8428.39.20.10.00 X
8428.39.20.90.00 (b) X 20 Kilogram 10
8428.39.90.10.00 X
8428.39.90.90.00 (b) X 20 Kilogram 10
8428.40.00.00.00 (b) X 20 Kilogram 10
8428.60.00.00.00 (b) X 20 Kilogram 10
8428.90.79.00.00 (b) X 15 Kilogram 10
8428.90.90.10.00 (b) X 15 Kilogram 10
8428.90.90.20.00 X
8428.90.90.90.11 (b) X 30 Kilogram 10
8428.90.90.90.12 (b) X 30 Kilogram 10
8428.90.90.90.19 (b) X 30 Kilogram 10
8429.11.00.00.11 (d) X 10 Kilogram
8429.11.00.00.12 (d) X 10 Kilogram
8429.19.00.00.11 (d) X 10 Kilogram
8429.19.00.00.12 (d) X 10 Kilogram
8429.30.00.00.00 (d) X 10 Kilogram
8429.40.10.00.11 (d) X 10 Kilogram
8429.40.10.00.19 (d) X 10 Kilogram
8429.40.30.00.00 (d) X 10 Kilogram
8429.40.90.00.00 (d) X 10 Kilogram
8429.51.91.00.00 (d) X 10 Kilogram
8430.10.00.10.00 (d) X 20 Kilogram
8430.10.00.20.00 (d) X 15 Kilogram
8430.20.00.00.11 (d) X 10 Kilogram
8430.20.00.00.12 (d) X 15 Kilogram
8430.31.00.00.00 (b) X 20 Kilogram 10
8430.39.00.00.00 (b) X 20 Kilogram 10
8430.41.00.00.00 (d) X 20 Kilogram
8430.49.00.00.00 (d) X 20 Kilogram
8430.61.00.00.11 (b),(d) X 20 Kilogram 10
8430.61.00.00.19 (b),(d) X 20 Kilogram 10
8430.69.00.00.00 (b),(d) X 20 Kilogram 10
8433.30.00.00.00 (b) X 30 Kilogram 10
8433.40.00.00.00 (b) X 30 Kilogram 10
8433.51.00.00.21 (b) X 10 Kilogram 5
8433.51.00.00.29 (b) X 30 Kilogram 10
8433.52.00.00.12 (b) X 10 Kilogram 10
8433.52.00.00.18 (b) X 30 Kilogram 10
8433.53.10.00.13 (b) X 10 Kilogram 10
8433.53.10.00.19 (b) X 30 Kilogram 10
8433.53.30.00.13 (b) X 10 Kilogram 10
8433.53.30.00.19 (b) X 30 Kilogram 10
8433.53.90.00.13 (b) X 10 Kilogram 10
8433.53.90.00.18 (b) X 30 Kilogram 10
8433.53.90.00.19 (b) X 30 Kilogram 10
8433.59.11.00.00 (b) X 10 Kilogram 10
8433.59.19.00.00 (b) X 30 Kilogram 10
8433.59.85.00.11 (b) X 10 Kilogram 5
8433.59.85.00.19 (b) X 30 Kilogram 10
8433.59.85.00.21 (b) X 10 Kilogram 10
8433.59.85.00.29 (b) X 30 Kilogram 10
8433.59.85.00.39 (b) X 30 Kilogram 10
8433.60.00.00.00 (b) X 30 Kilogram 10
8434.20.00.00.11 (b) X 35 Kilogram 10
8434.20.00.00.12 (b) X 35 Kilogram 10
8434.20.00.00.19 (b) X 35 Kilogram 10
8435.10.00.00.11 (b) X 35 Kilogram 10
8435.10.00.00.12 (b) X 35 Kilogram 10
8435.10.00.00.19 (b) X 35 Kilogram 10
8436.10.00.00.00 (b) X 15 Kilogram 10
8436.21.00.00.11 (b) X 15 Kilogram 10
8436.21.00.00.12 (b) X 15 Kilogram 10
8436.29.00.00.11 (b) X 15 Kilogram 10
8436.29.00.00.12 (b) X 15 Kilogram 10
8436.29.00.00.13 (b) X 15 Kilogram 10
8436.29.00.00.19 (b) X 15 Kilogram 10
8436.80.10.00.00 (b) X 15 Kilogram 10
8436.80.90.00.00 (b) X 15 Kilogram 10
8437.10.00.00.00 (b) X 30 Kilogram 10
8437.80.00.10.11 (b) X 30 Kilogram 10
8437.80.00.10.12 (b) X 30 Kilogram 10
8437.80.00.10.19 (b) X 30 Kilogram 10
8437.80.00.90.00 (b) X 30 Kilogram 10
8438.10.10.00.00 (b) X 30 Kilogram 10
8438.10.90.00.00 (b) X 30 Kilogram 10
8438.20.00.00.00 (b) X 30 Kilogram 10
8438.50.00.00.00 (b) X 30 Kilogram 10
8438.60.00.00.12 (b) X 30 Kilogram 10
8438.80.10.10.00 (b) X 30 Kilogram 10
8438.80.10.90.00 (b) X 30 Kilogram 10
8438.80.91.00.00 (b) X 30 Kilogram 10
8438.80.99.10.00 (b) X 30 Kilogram 10
8438.80.99.90.11 (b) X 30 Kilogram 10
8438.80.99.90.19 (b) X 30 Kilogram 10
8439.10.00.00.11 X 10 Kilogram
8439.10.00.00.12 X 10 Kilogram
8439.20.00.00.00 X 10 Kilogram
8439.30.00.00.00 X 10 Kilogram
8440.10.10.00.00 X 10 Kilogram
8440.10.20.00.00 X 10 Kilogram
8440.10.30.00.11 X 10 Kilogram
8440.10.30.00.12 X 10 Kilogram
8440.10.30.00.13 X 10 Kilogram
8440.10.40.00.11 X 10 Kilogram
8440.10.40.00.19 X 10 Kilogram
8440.10.90.00.11 X 10 Kilogram
8440.10.90.00.12 X 10 Kilogram
8440.10.90.00.13 X 10 Kilogram
8440.10.90.00.19 X 10 Kilogram
8441.10.10.00.00 X 20 Kilogram
8441.10.20.00.00 X 50 Kilogram
8441.10.30.10.00 X 50 Kilogram
8441.10.30.90.00 X 50 Kilogram
8441.10.70.10.00 X 50 Kilogram
8441.10.70.90.00 X 50 Kilogram
8441.20.00.00.11 X 10 Kilogram
8441.20.00.00.19 X 20 Kilogram
8441.30.00.00.00 X 20 Kilogram
8441.40.00.00.00 X 20 Kilogram
8441.80.00.00.11 X 15 Kilogram
8441.80.00.00.12 X 10 Kilogram
8441.80.00.00.19 X 20 Kilogram
8442.30.00.10.00 X 5 Kilogram
8442.30.00.90.11 X 5 Kilogram
8442.30.00.90.12 X 5 Kilogram
8442.30.00.90.19 X 5 Kilogram
8442.40.00.00.00 X 5 Kilogram
8442.50.00.00.00 X 5 Kilogram
8443.11.00.00.00 X 5 Kilogram
8443.12.00.00.00 X 5 Kilogram
8443.13.10.00.00 X 5 Kilogram
8443.13.90.00.00 X 5 Kilogram
8443.14.00.00.00 X 5 Kilogram
8443.15.00.00.11 X 5 Kilogram
8443.15.00.00.12 X 5 Kilogram
8443.15.00.00.19 X 5 Kilogram
8443.16.00.00.00 X 5 Kilogram
8443.17.00.00.00 X 5 Kilogram
8443.19.20.00.00 X 5 Kilogram
8443.19.40.00.00 X 5 Kilogram
8443.19.70.10.00 X 5 Kilogram
8443.19.70.90.11 X 5 Kilogram
8443.19.70.90.19 X 5 Kilogram
8443.32.10.20.00 X
8444.00.10.00.00 X 10 Kilogram
8444.00.90.00.00 X 10 Kilogram
8445.11.00.00.00 X 10 Kilogram
8445.12.00.00.00 X 10 Kilogram
8445.13.00.00.00 X 10 Kilogram
8445.19.00.10.00 X 10 Kilogram
8445.19.00.90.11 X 10 Kilogram
8445.19.00.90.12 X 10 Kilogram
8445.19.00.90.13 X 10 Kilogram
8445.19.00.90.14 X 10 Kilogram
8445.19.00.90.19 X 10 Kilogram
8445.20.00.00.11 X 10 Kilogram
8445.20.00.00.12 X 10 Kilogram
8445.20.00.00.19 X 10 Kilogram
8445.30.00.00.00 X 10 Kilogram
8445.40.00.00.11 X 10 Kilogram
8445.40.00.00.12 X 10 Kilogram
8445.40.00.00.19 X 10 Kilogram
8445.90.00.00.11 X 10 Kilogram
8445.90.00.00.12 X 10 Kilogram
8445.90.00.00.13 X 10 Kilogram
8445.90.00.00.14 X 10 Kilogram
8445.90.00.00.19 X 10 Kilogram
8446.10.00.00.00 X 5 Kilogram
8446.21.00.00.00 X 5 Kilogram
8446.29.00.00.00 X 5 Kilogram
8446.30.00.00.00 X 5 Kilogram
8447.11.00.00.11 X 20 Kilogram
8447.11.00.00.12 X 20 Kilogram
8447.12.00.00.11 X 10 Kilogram
8447.12.00.00.12 X 10 Kilogram
8447.20.20.00.11 X 10 Kilogram
8447.20.20.00.12 X 10 Kilogram
8447.20.20.00.13 X 10 Kilogram
8447.20.20.00.14 X 10 Kilogram
8447.20.80.00.00 X 10 Kilogram
8447.90.00.00.11 X 10 Kilogram
8447.90.00.00.12 X 10 Kilogram
8447.90.00.00.19 X 10 Kilogram
8448.11.00.00.00 X 10 Kilogram
8448.19.00.10.00 X 10 Kilogram
8448.19.00.90.00 X 10 Kilogram
8449.00.00.10.00 X 10 Kilogram
8450.20.00.00.00 X 50 Kilogram
8451.30.00.00.00 X 15 Kilogram
8451.40.00.00.11 X 15 Kilogram
8451.40.00.00.12 X 15 Kilogram
8451.40.00.00.13 X 15 Kilogram
8451.50.00.00.11 X 15 Kilogram
8451.50.00.00.12 X 15 Kilogram
8451.50.00.00.19 X 15 Kilogram
8451.80.10.00.00 X 15 Kilogram
8451.80.30.00.00 X 15 Kilogram
8451.80.80.00.00 X 15 Kilogram
8452.21.00.00.00 X 15 Kilogram
8452.29.00.00.11 X 15 Kilogram
8452.29.00.00.19 X 15 Kilogram
8453.10.00.00.00 X 15 Kilogram
8453.20.00.00.00 X 15 Kilogram
8453.80.00.00.00 X 15 Kilogram
8454.10.00.00.00 X 15 Kilogram
8454.20.00.00.00 X 15 Kilogram
8454.30.10.00.00 X 15 Kilogram
8454.30.90.00.00 X 15 Kilogram
8455.10.00.00.00 X 10 Kilogram
8455.21.00.00.11 X 10 Kilogram
8455.21.00.00.12 X 10 Kilogram
8455.21.00.00.19 X 10 Kilogram
8455.22.00.00.00 X 15 Kilogram
8456.11.10.00.00 X 35 Kilogram
8456.11.90.00.00 X 40 Kilogram
8456.12.10.00.00 X 35 Kilogram
8456.12.90.00.00 X 25 Kilogram
8456.20.00.00.00 X 25 Kilogram
8456.30.11.00.00 X 20 Kilogram
8456.30.19.00.00 X 25 Kilogram
8456.30.90.00.00 X 25 Kilogram
8456.40.00.00.00 X 25 Kilogram
8456.50.00.00.00 X 25 Kilogram
8456.90.00.10.00 X 25 Kilogram
8456.90.00.90.00 X 25 Kilogram
8457.10.10.00.11 (d) X 10 Kilogram
8457.10.10.00.12 (d) X 10 Kilogram
8457.10.90.00.11 (d) X 10 Kilogram
8457.10.90.00.12 (d) X 10 Kilogram
8457.10.90.00.13 (d) X 10 Kilogram
8457.10.90.00.14 (d) X 10 Kilogram
8457.10.90.00.15 (d) X 10 Kilogram
8457.20.00.00.00 (d) X 15 Kilogram
8457.30.10.00.00 (d) X 10 Kilogram
8457.30.90.00.00 (d) X 15 Kilogram
8458.11.20.00.11 (d) X 10 Kilogram
8458.11.20.00.12 (d) X 10 Kilogram
8458.11.41.00.11 (d) X 10 Kilogram
8458.11.41.00.12 (d) X 10 Kilogram
8458.11.41.00.13 (d) X 10 Kilogram
8458.11.41.00.19 (d) X 10 Kilogram
8458.11.49.00.00 (d) X 10 Kilogram
8458.11.80.00.00 (d) X 10 Kilogram
8458.19.00.00.00 (d) X 10 Kilogram
8458.91.20.00.00 (d) X 10 Kilogram
8458.91.80.00.00 (d) X 10 Kilogram
8458.99.00.00.00 (d) X 10 Kilogram
8459.10.00.00.00 (d) X 10 Kilogram
8459.21.00.00.00 (d) X 10 Kilogram
8459.29.00.00.00 (d) X 10 Kilogram
8459.31.00.00.00 (d) X 10 Kilogram
8459.39.00.00.00 (d) X 10 Kilogram
8459.41.00.00.00 (d) X 10 Kilogram
8459.49.00.00.00 (d) X 10 Kilogram
8459.51.00.00.00 (d) X 10 Kilogram
8459.59.00.00.00 (d) X 10 Kilogram
8459.61.10.00.00 (d) X 10 Kilogram
8459.61.90.00.00 (d) X 10 Kilogram
8459.69.10.00.00 (d) X 10 Kilogram
8459.69.90.00.00 (d) X 10 Kilogram
8459.70.00.00.00 (d) X 10 Kilogram
8460.12.00.00.00 (d) X 15 Kilogram
8460.19.00.00.00 (d) X 15 Kilogram
8460.22.00.00.00 (d) X 15 Kilogram
8460.23.00.00.00 (d) X 15 Kilogram
8460.24.00.00.00 (d) X 15 Kilogram
8460.29.10.00.00 (d) X 15 Kilogram
8460.29.90.00.00 (d) X 15 Kilogram
8460.31.00.00.00 (d) X 15 Kilogram
8460.39.00.00.00 (d) X 15 Kilogram
8460.40.10.00.11 (d) X 15 Kilogram
8460.40.10.00.12 (d) X 15 Kilogram
8460.40.90.00.11 (d) X 15 Kilogram
8460.40.90.00.12 (d) X 15 Kilogram
8460.90.00.00.11 (d) X 15 Kilogram
8460.90.00.00.19 (d) X 15 Kilogram
8461.20.00.00.11 (d) X 10 Kilogram
8461.20.00.00.12 (d) X 10 Kilogram
8461.30.10.00.00 (d) X 10 Kilogram
8461.30.90.00.00 (d) X 10 Kilogram
8461.40.11.00.00 (d) X 10 Kilogram
8461.40.19.00.00 (d) X 10 Kilogram
8461.40.31.00.00 (d) X 10 Kilogram
8461.40.39.00.00 (d) X 10 Kilogram
8461.40.71.00.11 (d) X 10 Kilogram
8461.40.71.00.12 (d) X 10 Kilogram
8461.40.79.00.11 (d) X 10 Kilogram
8461.40.79.00.12 (d) X 10 Kilogram
8461.40.90.00.11 (d) X 15 Kilogram
8461.40.90.00.12 (d) X 10 Kilogram
8461.50.11.00.00 (d) X 20 Kilogram
8461.50.19.00.00 (d) X 20 Kilogram
8461.50.90.00.00 (d) X 20 Kilogram
8461.90.00.00.00 (d) X 20 Kilogram
8462.11.10.00.00 (d) X 15 Kilogram
8462.11.90.00.00 (d) X 15 Kilogram
8462.19.10.00.00 (d) X 15 Kilogram
8462.19.90.00.00 (d) X 15 Kilogram
8462 22 10 00 00 (d) X 15 Kilogram
8462 22 90 00 00 (d) X 15 Kilogram
8462 23 00 00 00 (d) X 15 Kilogram
8462 24 00 00 00 (d) X 15 Kilogram
8462 25 00 00 00 (d) X 15 Kilogram
8462 26 00 00 00 (d) X 15 Kilogram
8462.29.10.00.00 (d) X 15 Kilogram
8462 29 90 00 00 (d) X 15 Kilogram
8462.32.10.00.00 (d) X 15 Kilogram
8462.32.90.00.00 (d) X 15 Kilogram
8462.33.00.00.00 (d) X 15 Kilogram
8462.39.00.00.00 (d) X 15 Kilogram
8462.42.00.00.11 (d) X 15 Kilogram
8462.42.00.00.12 (d) X 15 Kilogram
8462.42.00.00.19 (d) X 15 Kilogram
8462.49.00.00.11 (d) X 15 Kilogram
8462.49.00.00.12 (d) X 15 Kilogram
8462.49.00.00.19 (d) X 15 Kilogram
8462.51.00.00.00 (d) X 15 Kilogram
8462.59.00.00.00 (d) X 15 Kilogram
8462 61 10 10 00 (d) X 15 Kilogram
8462 61 10 90 00 (d) X 15 Kilogram
8462 61 90 10 00 (d) X 15 Kilogram
8462 61 90 90 00 (d) X 15 Kilogram
8462.62.10.00.00 (d) X 15 Kilogram
8462 62 90 00 00 (d) X 15 Kilogram
8462 63 10 00 00 (d) X 15 Kilogram
8462 63 90 00 00 (d) X 15 Kilogram
8462 69 10 10 00 (d) X 15 Kilogram
8462 69 10 90 00 (d) X 15 Kilogram
8462 69 90 10 00 (d) X 15 Kilogram
8462 69 90 90 00 (d) X 15 Kilogram
8462 90 10 00 00 (d) X 15 Kilogram
8462 90 90 00 19 (d) X 15 Kilogram
8463.10.10.00.00 X 15 Kilogram
8463.10.90.00.00 X 15 Kilogram
8463.20.00.00.11 X 20 Kilogram
8463.20.00.00.19 X 20 Kilogram
8463.30.00.00.00 X 20 Kilogram
8463.90.00.00.00 X 20 Kilogram
8464.10.00.00.00 X 15 Kilogram
8464.20.11.00.00 X 15 Kilogram
8464.20.19.00.00 X 15 Kilogram
8464.20.80.00.00 X 15 Kilogram
8464.90.00.00.00 X 15 Kilogram
8465.10.10.00.00 X 20 Kilogram
8465.10.90.00.00 X 20 Kilogram
8465.20.00.00.00 X 20 Kilogram
8465.91.10.00.00 X 20 Kilogram
8465.91.20.00.00 X 20 Kilogram
8465.91.90.00.00 X 20 Kilogram
8465.92.00.00.11 X 20 Kilogram
8465.92.00.00.12 X 20 Kilogram
8465.92.00.00.13 X 20 Kilogram
8465.93.00.00.11 X 20 Kilogram
8465.93.00.00.12 X 20 Kilogram
8465.93.00.00.13 X 20 Kilogram
8465.94.00.00.00 X 20 Kilogram
8465.95.00.00.00 X 20 Kilogram
8465.96.00.00.00 X 20 Kilogram
8465.99.00.00.11 X 20 Kilogram
8465.99.00.00.19 X 20 Kilogram
8467.19.00.00.00 X 30 Kilogram
8467.81.00.00.00 X 20 Kilogram
8471.41.00.10.00 X
8471.41.00.90.00 X 100 Kilogram
8471.49.00.10.00 X
8471.49.00.90.00 X 100 Kilogram
8471.50.00.10.00 X
8471.50.00.90.00 X 100 Kilogram
8471.60.60.10.00 X
8471.60.60.90.00 X
8471.60.70.10.00 X
8471.60.70.90.11 X
8471.60.70.90.12 X
8471.60.70.90.13 X
8471.60.70.90.14 X
8471.60.70.90.15 X
8471.60.70.90.16 X
8471.60.70.90.19 X
8471.70.20.10.00 X
8471.70.20.90.00 X
8471.70.30.10.00 X
8471.70.30.90.00 X
8471.70.50.10.00 X
8471.70.50.90.00 X 200 Adet
8471.70.70.10.00 X
8471.70.70.90.00 X
8471.70.80.10.00 X
8471.70.80.90.00 X
8471.70.98.10.00 X
8471.70.98.90.00 X
8471.80.00.00.00 X
8471.90.00.00.00 X
8472.90.80.90.19 X 20 Kilogram
8473.21.10.00.00 X
8473.21.90.00.00 X
8473.29.10.00.00 X
8473.29.90.00.11 X
8473.29.90.00.12 X
8473.29.90.00.19 X
8473.29.90.00.29 X
8473.30.20.00.00 X
8473.30.80.00.00 X
8473.40.10.00.00 X
8473.40.80.00.11 X
8473.40.80.00.12 X
8473.40.80.00.19 X
8473.50.20.00.00 X
8473.50.80.00.00 X
8474.10.00.10.00 X 15 Kilogram
8474.10.00.90.00 X 15 Kilogram
8474.20.00.10.00 X 15 Kilogram
8474.20.00.90.00 X 15 Kilogram
8474.31.00.00.00 X 15 Kilogram
8474.32.00.00.00 X 15 Kilogram
8474.39.00.00.00 X 15 Kilogram
8474.80.10.00.00 X 15 Kilogram
8474.80.90.00.11 X 15 Kilogram
8474.80.90.00.12 X 15 Kilogram
8474.80.90.00.13 X 15 Kilogram
8474.80.90.00.19 X 15 Kilogram
8475.10.00.00.00 X
8475.21.00.00.00 X
8475.29.00.00.00 X
8477.10.00.00.00 X 15 Kilogram
8477.20.00.00.00 X 20 Kilogram
8477.30.00.00.00 X 25 Kilogram
8477.40.00.00.11 X 20 Kilogram
8477.40.00.00.19 X 20 Kilogram
8477.51.00.00.11 X 20 Kilogram
8477.51.00.00.12 X 20 Kilogram
8477.51.00.00.13 X 20 Kilogram
8477.51.00.00.14 X 20 Kilogram
8477.59.10.00.00 X 20 Kilogram
8477.59.80.00.00 X 20 Kilogram
8477.80.11.00.00 X 20 Kilogram
8477.80.19.00.00 X 20 Kilogram
8477.80.91.00.00 X 20 Kilogram
8477.80.93.00.00 X 20 Kilogram
8477.80.95.00.00 X 20 Kilogram
8477.80.99.00.00 X 20 Kilogram
8479.10.00.00.12 X 20 Kilogram
8479.10.00.00.19 X 20 Kilogram
8479.20.00.00.11 X 20 Kilogram
8479.20.00.00.19 X 20 Kilogram
8479.30.10.00.00 X 10 Kilogram
8479.30.90.00.00 X 15 Kilogram
8479.40.00.00.00 X 20 Kilogram
8479.50.00.00.00 X 20 Kilogram
8479.60.00.00.00 X 15 Kilogram
8479.81.00.00.00 X 10 Kilogram
8479.82.00.00.00 X 20 Kilogram
8479.89.30.00.00 (a) X X 10 Kilogram
8479.89.60.00.00 (a) X X 10 Kilogram
8479.89.70.00.00 (a) X X 10 Kilogram
8479.89.97.10.00 (a) X X 10 Kilogram
8479.89.97.20.00 (a) X X 10 Kilogram
8479.89.97.30.00 (a) X X 10 Kilogram
8479.89.97.90.11 (a) X
8479.89.97.90.12 (a) X X 10 Kilogram
8479.89.97.90.19 (a) X X 10 Kilogram
8479.90.15.00.00 X X 25 Kilogram
8479.90.20.10.00 X
8479.90.20.90.11 X
8479.90.20.90.19 X
8479.90.70.10.00 X
8479.90.70.90.11 X
8479.90.70.90.19 X
8480.10.00.00.00 X 15 Kilogram
8480.20.00.00.00 X 15 Kilogram
8480.30.10.00.00 X 15 Kilogram
8480.30.90.10.11 X 15 Kilogram
8480.30.90.10.19 X 15 Kilogram
8480.30.90.20.00 X 15 Kilogram
8480.30.90.80.00 X 15 Kilogram
8480.41.00.00.00 X 15 Kilogram
8480.49.00.00.00 X 15 Kilogram
8480.60.00.00.00 X 15 Kilogram
8480.71.00.00.00 X 15 Kilogram
8480.79.00.00.00 X 15 Kilogram
8483.10.21.10.00 X
8483.10.25.10.00 X
8483.10.29.10.00 X
8483.10.50.10.00 X
8483.10.95.10.00 X
8483.30.32.10.00 X
8483.30.38.10.00 X
8483.30.80.10.00 X
8483.40.21.10.00 X
8483.40.23.10.00 X
8483.40.25.10.00 X
8483.40.29.10.00 X
8483.40.30.10.00 X
8483.40.51.10.00 X
8483.40.51.90.22 X 25 Kilogram
8483.40.51.90.29 X 25 Kilogram
8483.40.59.10.00 X
8483.40.90.10.00 X
8483.50.20.00.11 X
8483.50.20.00.12 X
8483.50.80.00.11 X
8483.50.80.00.12 X
8483.60.20.10.00 X
8483.60.80.10.00 X
8483.90.20.10.00 X
8483.90.81.10.00 X
8483.90.89.10.00 X
8484.10.00.00.11 X
8484.10.00.00.19 X
8484.90.00.00.00 X
8485 20 00 00 00 X 20 Kilogram
8501.10.10.00.00 X 200 Kilogram
8501.10.91.00.00 X 200 Kilogram
8501.10.93.10.00 X 200 Kilogram
8501.10.93.90.00 X 200 Kilogram
8501.10.99.10.00 X 200 Kilogram
8501.10.99.90.00 X 200 Kilogram
8501.20.00.11.00 X
8501.20.00.12.00 X
8501.20.00.90.00 X 200 Kilogram
8501.31.00.10.11 X
8501.31.00.10.12 X
8501.31.00.90.11 X 200 Kilogram
8501.31.00.90.12 X 200 Kilogram
8501.32.00.11.00 X
8501.32.00.19.00 X
8501.32.00.90.00 X X 200 Kilogram
8501.33.00.10.00 X
8501.33.00.21.00 X
8501.33.00.22.00 X
8501.33.00.23.00 X
8501.33.00.31.00 X 200 Kilogram
8501.33.00.41.00 X 200 Kilogram
8501.33.00.42.00 X 200 Kilogram
8501.33.00.43.00 X 200 Kilogram
8501.34.00.10.00 X 200 Kilogram
8501.34.00.20.00 X
8501.34.00.30.00 X 200 Kilogram
8501.40.20.11.00 X
8501.40.20.19.00 X
8501.40.20.21.00 X 200 Kilogram
8501.40.20.29.00 X 200 Kilogram
8501.40.80.11.00 X X 200 Kilogram
8501.40.80.12.00 X X 200 Kilogram
8501.40.80.13.00 X 200 Kilogram
8501.51.00.10.00 X
8501.51.00.90.00 X 200 Kilogram
8501.52.20.10.00 X
8501.52.20.90.11 X 200 Kilogram
8501.52.20.90.19 X 200 Kilogram
8501.52.30.10.00 X
8501.52.30.90.00 X 200 Kilogram
8501.52.90.10.00 X
8501.52.90.90.00 X 200 Kilogram
8501.53.50.00.00 X X 200 Kilogram
8501.53.81.10.00 X
8501.53.81.90.00 X 200 Kilogram
8501.53.94.00.00 X 200 Kilogram
8501.53.99.00.00 X 200 Kilogram
8501.61.20.10.00 X
8501.61.20.90.00 X 200 Kilogram
8501.61.80.10.00 X
8501.61.80.90.00 X 200 Kilogram
8501.62.00.11.00 X
8501.62.00.12.00 X
8501.62.00.13.00 X
8501.62.00.91.00 X 200 Kilogram
8501.62.00.92.00 X 200 Kilogram
8501.62.00.93.00 X 200 Kilogram
8501.63.00.00.00 X X 200 Kilogram
8501.64.00.00.00 (c ) X 200 Kilogram
8502.11.20.10.00 X
8502.11.80.10.00 X
8502.12.00.11.00 X
8502.12.00.12.00 X
8502.12.00.13.00 X
8502.13.20.10.00 X
8502.13.40.10.00 X
8502.13.80.10.00 X
8502.20.20.10.00 X
8502.20.40.10.00 X
8502.20.60.10.00 X
8502.20.80.10.00 X
8502.31.00.11.00 X
8502.31.00.12.00 X
8502.31.00.13.00 X
8502.39.20.21.00 X
8502.39.20.22.00 X
8502.39.20.23.00 X
8502.39.80.11.00 X
8502.39.80.12.00 X
8502.39.80.13.00 X
8502.40.00.10.00 X
8504.10.20.10.00 X
8504.10.80.10.00 X
8504.31.21.00.00 X
8504.31.29.00.00 X
8504.31.80.10.00 X
8504.31.80.90.11 X
8504.31.80.90.19 X
8504.32.00.10.00 X
8504.32.00.80.00 X
8504.33.00.00.00 X
8504.40.30.10.11 X
8504.40.30.10.19 X
8504.40.30.20.00 X
8504.40.55.10.00 X
8504.40.82.10.00 X
8504.40.84.10.00 X
8504.40.88.10.00 X
8504.40.90.10.00 X
8504.50.00.10.00 X
8504.50.00.90.00 X
8505.90.50.00.00 X
8507.10.20.00.11 X
8507.10.20.00.12 X
8507.10.80.00.11 X
8507.10.80.00.12 X
8507.20.20.00.11 X
8507.20.20.00.19 X
8507.20.80.00.00 X
8507.30.20.00.00 X
8507.30.80.00.00 X
8507.50.00.00.00 X
8507.60.00.00.11 X
8507.60.00.00.12 X
8507.60.00.00.13 X
8507.60.00.00.19 X
8507.80.00.00.00 X
8507.90.30.00.00 X
8507.90.80.00.00 X
8510.20.00.00.12 X
8511.10.00.10.00 X
8511.20.00.10.00 X
8511.30.00.10.00 X
8511.40.00.10.00 X
8511.50.00.10.00 X
8511.80.00.10.00 X
8514.11.00.00.00 X 25 Kilogram
8514.19.10.00.00 (b) X 25 Kilogram 10
8514.19.80.00.11 X 25 Kilogram
8514.19.80.00.12 X 25 Kilogram
8514.20.10.00.11 X 25 Kilogram
8514.20.10.00.12 X 25 Kilogram
8514.20.80.00.11 X 25 Kilogram
8514.20.80.00.12 X 25 Kilogram
8514.31.10.00.00 X 25 Kilogram
8514.31.90.00.00 X 25 Kilogram
8514.32.10.00.00 X 25 Kilogram
8514.32.90.00.00 X 25 Kilogram
8514.39.10.00.00 X 25 Kilogram
8514.39.90.00.00 X 25 Kilogram
8514.40.00.00.00 X 25 Kilogram
8515.19.10.00.00 X 35 Kilogram
8515.19.90.00.00 X 35 Kilogram
8515.21.00.00.00 X 35 Kilogram
8515.29.00.00.00 X 35 Kilogram
8515.31.00.00.00 X 35 Kilogram
8515.39.13.00.00 X 35 Kilogram
8515.39.18.00.00 X 35 Kilogram
8515.39.90.00.00 X 35 Kilogram
8515.80.10.10.00 X 35 Kilogram
8515.80.10.20.00 X 35 Kilogram
8515.80.10.80.00 X 35 Kilogram
8515.80.90.10.00 X 35 Kilogram
8515.80.90.90.00 X 35 Kilogram
8515.90.20.00.00 X 50 Kilogram
8515.90.80.90.12 X 50 Kilogram
8515.90.80.90.19 X 50 Kilogram
8516.80.20.00.11 (a) X
8516.80.20.00.19 (a) X
8517.61.00.10.00 X 200 Kilogram
8517.61.00.90.00 X 200 Kilogram
8517.62.00.10.00 X 200 Kilogram
8517.62.00.90.00 X 200 Kilogram
8517.69.30.00.00 (a) X X 200 Kilogram
8517.71.00.00.00 X X 200 Kilogram
8517.79.00.00.00 X X 200 Kilogram
8518.10.00.00.00 X
8518.21.00.00.00 X
8518.22.00.00.00 X
8518.29.00.10.00 X
8518.30.00.10.00 X
8518.40.00.00.00 X
8518.50.00.00.00 X
8519.81.00.00.00 X
8519.89.00.00.00 X
8521.10.20.00.00 X
8521.10.95.00.00 X
8522.90.00.00.00 (a) X
8525.81.00.00.00 X 200 Adet
8525.82.00.00.00 X 200 Adet
8525.83.00.00.00 X 200 Adet
8525.89.00.00.00 X 200 Adet
8526.10.00.00.11 X
8526.10.00.00.12 X
8526.10.00.00.19 X
8526.91.20.00.00 X
8526.91.80.00.11 X
8526.91.80.00.13 X
8526.91.80.00.19 X
8526.92.00.20.00 X
8528.42.00.00.00 X
8528.52.10.00.00 X
8528.52.91.00.00 X
8528.52.99.00.00 X
8528.62.00.00.00 X
8529.10.11.00.00 X
8529.10.30.10.00 X
8529.10.65.10.00 X
8529.10.69.10.00 X
8529.10.80.10.00 X
8529.10.95.10.00 X
8529.90.65.10.00 X
8529.90.97.10.00 X
8531.10.95.00.00 X
8531.20.20.00.00 X
8531.20.40.00.11 X
8531.20.40.00.12 X
8531.20.95.00.00 X
8531.80.40.00.00 X
8531.80.70.10.00 X
8536.70.00.10.00 (a) X
8536.70.00.20.00 (a) X
8536.70.00.30.00 (a) X
8536.70.00.50.00 (a) X
8537.10.95.00.00 X
8539.10.00.10.00 X
8539.51.00.00.00 (a) X
8541.10.00.00.11 X
8541.10.00.00.12 X
8541.10.00.00.19 X
8541.21.00.00.11 X
8541.21.00.00.12 X
8541.21.00.00.19 X
8541.29.00.00.11 X
8541.29.00.00.12 X
8541.29.00.00.19 X
8541.30.00.00.11 X
8541.30.00.00.12 X
8541.30.00.00.13 X
8541.41.00.00.00 X
8541.49.00.00.19 X
8541.51.00.00.00 X
8541.59.00.00.11 X
8541.59.00.00.12 X
8541.59.00.00.19 X
8541.60.00.00.11 X
8541.60.00.00.19 X
8541.90.00.00.00 X
8542.31.11.00.00 X
8542.31.19.00.00 X
8542.31.90.00.00 X
8542.32.11.00.00 X
8542.32.19.00.00 X
8542.32.31.00.00 X
8542.32.39.00.00 X
8542.32.45.00.00 X
8542.32.55.00.00 X
8542.32.61.00.00 X
8542.32.69.00.00 X
8542.32.75.00.00 X
8542.32.90.00.00 X
8542.33.10.00.00 X
8542.33.90.00.00 X
8542.39.11.00.00 X
8542.39.19.00.00 X
8542.39.90.00.00 X
8542.90.00.00.00 X
8543.20.00.00.00 X
8543.30.40.00.00 X
8543.30.70.00.00 X
8543.70.04.00.00 (a) X
8543.70.90.00.11 (a) X
8543.70.90.00.12 (a) X X
8543.70.90.00.13 (a) X
8543.70.90.00.14 (a) X
8543.70.90.00.15 (a) X
8543.70.90.00.16 (a) X
8543.70.90.00.19 (a) X
8543.90.00.10.00 (a) X X
8543.90.00.90.00 (a) X
8544.30.00.00.00 X
8609.00.10.00.00 X 1.000 Adet
8609.00.90.00.00 X 500 Adet
8705.10.00.00.19 (b) X 600.000 Adet 10
8801.00.10.00.00 X
8801.00.90.00.00 X
8802.11.00.00.00 X
8802.12.00.00.00 X
8802.20.00.10.00 X
8802.20.00.20.00 X
8802.20.00.90.00 X
8802.30.00.10.00 X
8802.30.00.20.00 X
8802.30.00.90.00 X
8802.40.00.10.00 X
8802.40.00.90.00 X
8805.29.00.00.00 X
8806.10.10.00.00 X
8806.10.90.00.00 X
8806.21.10.00.00 X
8806.21.90.00.00 X
8806.22.10.00.00 X
8806.22.90.00.00 X
8806.23.00.00.00 X
8806.24.00.00.00 X
8806.29.10.00.00 X
8806.29.20.00.00 X
8806.91.00.00.00 X
8806.92.00.00.00 X
8806.93.00.00.00 X
8806.94.00.00.00 X
8806.99.10.00.00 X
8806.99.20.00.00 X
8807.10.00.00.00 X
8807.20.00.00.00 X
8807.30.00.00.00 X
8807.90.90.00.00 X
8901.10.10.00.11 X
8901.10.10.00.59 X
8901.10.90.00.11 X
8901.10.90.00.19 X
8901.20.10.00.00 X
8901.20.90.00.00 X
8901.30.10.00.00 X
8901.30.90.00.00 X
8901.90.10.00.00 X
8901.90.90.00.00 X
8902.00.10.00.00 X
8902.00.90.00.00 X
8903.11.00.00.00 X
8903.12.00.00.00 X
8903.19.00.00.00 X
8903.21.00.00.00 X
8903.22.10.00.00 X
8903.22.90.00.00 X
8903.23.10.00.00 X
8903.23.90.00.00 X
8903.31.00.00.00 X
8903.32.10.00.00 X
8903.32.90.00.00 X
8903.33.10.00.00 X
8903.33.90.00.00 X
8903.93.10.00.00 X
8903.93.90.00.00 X
8903.99.10.00.11 X
8903.99.10.00.19 X
8903.99.99.00.11 X
8903.99.99.00.19 X
8904.00.10.00.00 X
8904.00.91.00.00 X
8904.00.99.00.00 X
8905.10.10.00.00 X
8905.10.90.00.00 X
8905.20.00.00.00 X
8905.90.10.00.00 X
8905.90.90.00.00 X
8906.10.00.00.00 X
8906.90.10.00.00 X
8906.90.91.00.00 X
8906.90.99.00.00 X
8907.10.00.00.00 X
8907.90.00.00.11 X
8907.90.00.00.16 X
9001.90.00.11.00 X
9001.90.00.19.00 X
9002.11.00.10.00 X
9002.11.00.90.00 X
9002.90.00.11.00 X
9002.90.00.19.00 X
9008.50.00.00.00 X
9008.90.00.10.00 X
9008.90.00.90.00 X
9010.10.00.10.11 X
9010.10.00.10.19 X
9010.10.00.90.11 X
9010.10.00.90.19 X
9010.50.00.10.11 X
9010.50.00.10.19 X
9010.50.00.90.11 X
9010.50.00.90.12 X
9010.50.00.90.13 X
9010.50.00.90.19 X
9010.60.00.00.00 X
9010.90.20.00.00 X
9010.90.80.00.00 X
9011.10.00.00.00 X
9011.20.10.00.00 X
9011.20.90.00.11 X
9011.20.90.00.12 X
9011.20.90.00.13 X
9011.80.00.00.11 X
9011.80.00.00.19 X
9011.90.00.00.00 X
9012.10.00.00.00 X
9012.90.00.00.00 X
9014.10.00.00.00 X
9014.20.20.11.00 X
9014.20.20.91.00 X
9014.20.80.10.00 X
9014.20.80.90.00 X
9014.90.00.11.00 X
9014.90.00.19.00 X
9015.10.00.10.00 X
9015.10.00.90.00 X
9015.20.00.10.00 X
9015.20.00.90.00 X
9015.30.10.00.00 X
9015.30.90.10.00 X
9015.30.90.90.00 X
9015.40.00.10.00 X
9015.40.00.90.00 X
9015.80.20.00.11 X
9015.80.20.00.12 X
9015.80.20.00.19 X
9015.80.40.10.11 X
9015.80.40.10.19 X
9015.80.40.90.11 X
9015.80.40.90.19 X
9015.80.80.10.00 X
9015.80.80.90.00 X
9015.90.00.10.11 X
9015.90.00.10.19 X
9015.90.00.90.00 X
9020.00.10.00.00 X
9020.00.90.00.00 (a) X
9024.10.20.00.00 X
9024.10.40.00.00 X
9024.10.80.10.00 X
9024.10.80.90.00 X
9024.80.00.10.00 X
9024.80.00.90.00 X
9024.90.00.10.00 X
9024.90.00.90.00 X
9025.11.20.00.00 X
9025.11.80.00.11 X
9025.11.80.00.19 X
9025.19.00.11.00 X
9025.80.20.10.00 X
9025.80.20.90.00 X
9025.80.40.10.00 X
9025.80.80.10.00 X
9025.90.00.11.00 X
9025.90.00.19.00 X
9026.10.21.10.00 X
9026.10.29.10.00 X
9026.10.29.90.00 X
9026.10.81.10.00 X
9026.10.89.10.00 X
9026.20.20.10.00 X
9026.20.40.10.00 X
9026.20.80.10.00 X
9026.80.20.10.00 X
9026.80.80.10.00 X
9026.90.00.10.00 X
9027.10.10.00.00 X
9027.10.90.00.00 X
9027.20.00.00.00 X
9027.30.00.00.11 X
9027.30.00.00.19 X
9027.50.00.00.00 X
9027.81.00.00.00 X
9027.89.10.00.00 X
9027.89.30.00.00 X
9027.89.90.00.00 X
9027.90.00.00.00 X
9029.10.00.10.00 X
9029.20.38.10.00 X
9029.90.00.00.00 (a) X
9030.10.00.10.00 X
9030.10.00.90.00 X
9030.20.00.10.00 X
9030.20.00.90.00 X
9030.31.00.10.00 X
9030.31.00.90.11 X
9030.31.00.90.12 X
9030.32.00.10.00 X
9030.32.00.90.11 X
9030.32.00.90.12 X
9030.33.20.10.00 X
9030.33.20.90.00 X 100 Kilogram
9030.33.70.10.00 X
9030.33.70.90.00 X 100 Kilogram
9030.39.00.11.00 X
9030.39.00.19.00 X
9030.39.00.21.00 X
9030.39.00.29.00 X
9030.40.00.10.00 X
9030.40.00.90.00 X
9030.82.00.00.00 X
9030.84.00.10.00 X
9030.84.00.90.00 X
9030.89.00.10.00 X
9030.89.00.90.00 X
9030.90.00.10.00 X
9030.90.00.90.00 X
9031.10.00.10.00 X
9031.10.00.90.00 X
9031.20.00.10.00 X
9031.20.00.90.00 X
9031.41.00.00.00 X
9031.49.10.00.00 X
9031.49.90.00.00 X
9031.80.20.10.00 X
9031.80.20.90.00 X
9031.80.80.10.00 X
9031.80.80.90.00 X
9031.90.00.10.00 X
9031.90.00.90.00 X
9032.10.20.10.00 X
9032.10.80.10.00 X
9032.20.00.10.00 X
9032.81.00.10.00 X
9032.89.00.00.00 X
9032.90.00.10.00 X
9032.90.00.90.00 X
9104.00.00.00.11 X
9104.00.00.00.19 X
9109.10.00.00.00 (a) X
9109.90.00.00.00 (a) X
9401.10.00.10.00 X
9403.20.20.00.11 X
9403.20.20.00.19 X
9403.20.80.10.00 X
9403.20.80.90.00 X X 20 Kilogram
9403.60.90.90.00 X 20 Kilogram
9403.70.00.00.11 X
9403.70.00.00.19 X
9405.11.40.00.00 (a) X
9405.11.50.00.11 (a) X
9405.11.50.00.19 (a) X
9405.11.90.00.00 (a) X
9405.19.40.00.00 (a) X
9405.19.50.00.11 (a) X
9405.19.50.00.19 (a) X
9405.19.90.00.00 (a) X
9405.61.20.00.00 (a) X
9405.61.80.00.00 (a) X
9405.69.20.00.00 (a) X
9405.69.80.00.00 (a) X
9405.92.00.00.00 (a) X
9405.99.00.00.00 (a) X
(a)- Grup-2’de yer alan ve İthalat Rejimi Kararı Eki VI Sayılı Listede madde ismi sütununda tanımlanan eşya için geçerlidir.
(b)- Yaş hesabında, belge tarih ve numarası alınan yıl hariç üretim yılı dikkate alınır. İthal izin belgesi düzenlenmiş ve yaş şartı bulunan eşyalar belge geçerlilik süresi içerisinde ithal edilebilir.
(c)-Rüzgar enerjisi üretiminde kullanılacak tribünlerin 2400-3000 kVA arasındaki çıkış gücüne sahip, rüzgar gücü ile çalışan jeneratörlerinin ithalatı için İthalat Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilir, ilgili talep başvuruya müteakip anılan Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.
(d)-Bir adet eşyanın 50 tondan fazla olması durumunda, 50 tona kadar olan kısım için tabloda yazan CIF birim kıymet, 50 -100 ton arasındaki kısım için CIF birim kıymet 5 $/kg olarak, 100 tonu aşan kısım için CIF birim kıymet 2 $/kg olarak uygulanır.